Women

Monday, 25 June, 2012 - 16:09

Space for your business idea
The European Satellite Navigation Competition (ESNC) values innovation, especially when it comes to new business ideas involving satellite navigation. This is why it wants to give you the opportunity to present and promote your idea - and eventually put it into practice.

Sunday, 10 June, 2012 - 00:00

Ο 2ος διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" ανακοινώθηκε από τον ΣΕΒ και τη Eurobank.

Wednesday, 29 February, 2012 - 14:53

Το Rising Stars είναι μια πλατφόρμα επιχειρηματικότητας και ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και πρακτικών, ανάμεσα σε επιστήμονες, επιχειρηματίες, αγρότες και φοιτητές, με σκοπό να γίνουν οι ιδέες επιχειρήσεις. Αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα του TEDxAcademy.

Εάν έχετε μια ιδέα που πιστεύετε ότι αξίζει και...

Thursday, 2 February, 2012 - 15:24

Female entrepreneurship in Greece has not been explored yet to its full potential. Women trying to start their businesses face greater obstacles, particularly regarding the creation of a new company, the access to finance and suitable training. It is therefore necessary to support female entrepreneurship by offering the right means and tools that will help women, regardless of age, to start, upkeep and sustainably grow their business in the long run.

Wednesday, 1 February, 2012 - 15:45

Erasmus for Young Entrepreneurs is a cross-border exchange programme which gives new or aspiring entrepreneurs the chance to learn from experienced entrepreneurs running small businesses in other European Union countries. The exchange of experience takes place during a stay with the experienced entrepreneur, which helps the new entrepreneur acquire the skills needed to run a small firm.

What is funded:

Wednesday, 4 January, 2012 - 16:48

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πηγή ανάπτυξης και δημιουργεί θέσεις εργασίας, παρόλο που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει πλήρης εκμετάλλευση της δυναμικής που έχει η πηγή αυτή. Οι γυναίκες που προσπαθούν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την κατάλληλη εκπαίδευση.

Tuesday, 15 February, 2011 - 15:10

The American-Hellenic Chamber of Commerce is launching a pan-Hellenic competition under the titleMake Innovation Work: Make Greece more competitive” with a view to selecting and enhancing further the implementation of more comprehensive integrated innovati

Saturday, 12 February, 2011 - 18:32

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει τον Πανελλήνιο  διαγωνισμό με την ονομασία «Κάνε την Καινοτομία Πράξη: Κάνε την Ελλάδα πιο Ανταγωνιστική», για την επιλογή και στήριξη της περαιτέρω υλοποίησης των αρτιότερων ολοκληρωμένων καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων που θα κατατεθούν στους ακόλουθους τομείς: Πράσινη Ενέργεια, Τουρισμός, Γεωργία & Τρόφιμα, Μεταφορές και Ναυτιλία.

Wednesday, 2 November, 2011 - 10:31

General entrepreneurship statusof the new Investment Law supports investment plans of new and existing businesses with the incentive of tax relief. Businesses that fall under the General Entrepreneurship status are exempted from payment of income tax on pre-tax profits after the completion and start of the productive operation of the investment. Existing businesses are benefited by the tax relief incentive for 8 years, whereas new businesses for 10 years.

Monday, 10 October, 2011 - 15:32

Regional cohesion status supports investment plans of new and existing businesses that take advantage of local competitive advantages, face local and regional problems with environmentally sustainable technological applications, introduce energy-saving technologies and utilize water resources and contribute to environmentally friendly reconstruction, regeneration and development of areas of economic activity.

Wednesday, 13 July, 2011 - 16:07

HackFwd, a pre-seed investment firm based in Germany, is now accepting business plans from Greek start-ups looking for funding up to €191.000 (depending on the number of founders)!

Tuesday, 12 July, 2011 - 17:56

Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές start-ups που χρειάζονται χρηματοδότηση μέχρι €191.000 (ανάλογα με τον αριθμό των ιδρυτών)!

Friday, 8 July, 2011 - 13:46

The Program provides financial aid for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Monday, 27 June, 2011 - 13:02

This action concerns subsidising businesses in order to recruit/employ highly qualified scientific personnel (researchers - technicians) so that they implement specific proposals for research activities. Under the program proposals for research activities can be submitted by undertakings:

  • of the public and private sector
  • from all sectors of the economy
  • of all sizes

Conditions to be met by the benefiting undertaking:

Monday, 27 June, 2011 - 10:15

Under the Youth Entrepreneurship special status of Investment Law 3908/2011 aid shall be solely granted to investment projects concerning the establishment and operation of very small & small enterprises in which natural persons holding more than 50% stake have not reached their 40th year of age and are solely responsible for the management of these undertakings.

Thursday, 23 June, 2011 - 15:29

The Action's main objective is to support particularly talented researchers working in Greece, who have significant achievements to demonstrate in their field of expertise and can contribute to the progress of scientific knowledge and the widening of its horizons. To this end high level research projects will be funded which will be carried out by research teams under the direction of a Main Investigator.

Thursday, 23 June, 2011 - 14:30

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

Wednesday, 15 June, 2011 - 14:04

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης)», παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης από 40-75% ανάλογα με την ιδιότητα και την έδρα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Tuesday, 14 June, 2011 - 18:17

Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).

Wednesday, 8 June, 2011 - 15:46

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για το σκοπό αυτό  θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Thursday, 2 June, 2011 - 15:26

Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις:

  • του  ιδιωτικού τομέα με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • όλων των κλάδων της οικονομίας
  • όλων των μεγεθών
Monday, 11 April, 2011 - 15:46

The Program provides financial support for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Monday, 11 April, 2011 - 15:36

The Program provides financial support for:

Investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Tuesday, 5 April, 2011 - 12:52

The Program provides financial aid to investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Wednesday, 2 March, 2011 - 13:56

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Monday, 28 February, 2011 - 11:10

The Program will provide support to investment proposals in the context of the “Local Development Strategy” under the local LEADER program and, in particular, actions dealing with:

1. Value increase of agricultural and forestry products

2. Diversification into non agricultural activities

3. Support for the creation and development of very small enterprises

4. Encouraging tourist activities

5. Basic services for the rural economy and population.

Thursday, 17 February, 2011 - 13:24

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων με Δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ).

Tuesday, 1 February, 2011 - 18:59

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Tuesday, 1 February, 2011 - 11:57

The Program "Energy Saving at Home" was designed with a view to establishing an integrated energy saving intervention in the residential building sector aiming mainly at reducing the energy needs of buildings and the emissions of pollutants adding to the green-house effect, and achieving a cleaner environment.

Monday, 17 January, 2011 - 15:17

Το πρόγραμμα ενισχύει:

Επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.