Unemployed

Wednesday, 7 November, 2012 - 09:44

Το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ) διοργανώνει το μεγαλύτερο Business Simulation που έχει γίνει στην Ελλάδα! Παράλληλα διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και Fund Raising Simulation!

Η Β' Φάση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 στις 16:00 στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος.

Tuesday, 28 August, 2012 - 15:37

The launching of the 2nd Applied Research and Innovation Competition "Greece innovates!" has been announced by SEV and Eurobank.

Tuesday, 28 August, 2012 - 15:24

Rising Stars is an entrepreneurship platform for the exchange of ideas, knowledge and practices among scientists, entrepreneurs, farmers and students with the aim to turn ideas into business. It runs in parallel with TEDxAcademy.

If you have an idea you believe is valuable and...

Monday, 16 July, 2012 - 15:51

Ξεκινάει ο 3ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα με στόχο τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας. 
Σκοπός του Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν:

Monday, 25 June, 2012 - 16:09

Space for your business idea
The European Satellite Navigation Competition (ESNC) values innovation, especially when it comes to new business ideas involving satellite navigation. This is why it wants to give you the opportunity to present and promote your idea - and eventually put it into practice.

Sunday, 10 June, 2012 - 00:00

Ο 2ος διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" ανακοινώθηκε από τον ΣΕΒ και τη Eurobank.

Wednesday, 29 February, 2012 - 14:53

Το Rising Stars είναι μια πλατφόρμα επιχειρηματικότητας και ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και πρακτικών, ανάμεσα σε επιστήμονες, επιχειρηματίες, αγρότες και φοιτητές, με σκοπό να γίνουν οι ιδέες επιχειρήσεις. Αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα του TEDxAcademy.

Εάν έχετε μια ιδέα που πιστεύετε ότι αξίζει και...

Wednesday, 1 February, 2012 - 15:45

Erasmus for Young Entrepreneurs is a cross-border exchange programme which gives new or aspiring entrepreneurs the chance to learn from experienced entrepreneurs running small businesses in other European Union countries. The exchange of experience takes place during a stay with the experienced entrepreneur, which helps the new entrepreneur acquire the skills needed to run a small firm.

What is funded:

Monday, 22 October, 2012 - 13:38

The Status of Technological Development under the new Investment Law is about investments in technological modernisation of businesses by implementing technological and organisational novelties, such as quality assurance and control systems, energy-saving technology, R&D projects and projects aimed to make good use of specialised scientific staff.

Thursday, 9 February, 2012 - 16:01

The Programme includes an employment action (funded by national resources) and a training action (funded by the NSRF within the Operational Programme "Human Resources Development").

Thursday, 22 December, 2011 - 16:29

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράση απασχόλησης  (η οποία χρηματοδοτείται  από εθνικούς πόρους και δράση κατάρτισης (η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας,ενώ προβλέπεται και η κατάρτιση τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους.. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας". Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιδότηση της απασχόλησης τους.

Wednesday, 2 November, 2011 - 10:31

General entrepreneurship statusof the new Investment Law supports investment plans of new and existing businesses with the incentive of tax relief. Businesses that fall under the General Entrepreneurship status are exempted from payment of income tax on pre-tax profits after the completion and start of the productive operation of the investment. Existing businesses are benefited by the tax relief incentive for 8 years, whereas new businesses for 10 years.

Monday, 17 October, 2011 - 16:11

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" περιλαμβάνει 2 δράσεις:

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»

Monday, 10 October, 2011 - 15:32

Regional cohesion status supports investment plans of new and existing businesses that take advantage of local competitive advantages, face local and regional problems with environmentally sustainable technological applications, introduce energy-saving technologies and utilize water resources and contribute to environmentally friendly reconstruction, regeneration and development of areas of economic activity.

Wednesday, 13 July, 2011 - 16:07

HackFwd, a pre-seed investment firm based in Germany, is now accepting business plans from Greek start-ups looking for funding up to €191.000 (depending on the number of founders)!

Tuesday, 12 July, 2011 - 17:56

Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές start-ups που χρειάζονται χρηματοδότηση μέχρι €191.000 (ανάλογα με τον αριθμό των ιδρυτών)!

Friday, 8 July, 2011 - 13:46

The Program provides financial aid for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Monday, 27 June, 2011 - 13:02

This action concerns subsidising businesses in order to recruit/employ highly qualified scientific personnel (researchers - technicians) so that they implement specific proposals for research activities. Under the program proposals for research activities can be submitted by undertakings:

  • of the public and private sector
  • from all sectors of the economy
  • of all sizes

Conditions to be met by the benefiting undertaking:

Monday, 27 June, 2011 - 10:15

Under the Youth Entrepreneurship special status of Investment Law 3908/2011 aid shall be solely granted to investment projects concerning the establishment and operation of very small & small enterprises in which natural persons holding more than 50% stake have not reached their 40th year of age and are solely responsible for the management of these undertakings.

Thursday, 23 June, 2011 - 15:29

The Action's main objective is to support particularly talented researchers working in Greece, who have significant achievements to demonstrate in their field of expertise and can contribute to the progress of scientific knowledge and the widening of its horizons. To this end high level research projects will be funded which will be carried out by research teams under the direction of a Main Investigator.

Thursday, 23 June, 2011 - 14:30

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

Wednesday, 15 June, 2011 - 14:04

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης)», παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης από 40-75% ανάλογα με την ιδιότητα και την έδρα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Tuesday, 14 June, 2011 - 18:17

Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).

Wednesday, 8 June, 2011 - 15:46

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για το σκοπό αυτό  θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Thursday, 2 June, 2011 - 15:26

Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις:

  • του  ιδιωτικού τομέα με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • όλων των κλάδων της οικονομίας
  • όλων των μεγεθών
Monday, 11 April, 2011 - 15:46

The Program provides financial support for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Monday, 11 April, 2011 - 15:36

The Program provides financial support for:

Investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Tuesday, 5 April, 2011 - 12:52

The Program provides financial aid to investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Tuesday, 5 April, 2011 - 12:31

This Program provides financial aid to businesses/private sector employers and unemployed persons residing in the Prefecture of Kastoria.

Businesses/private sector employers can receive aid from the following actions:

Wednesday, 2 March, 2011 - 13:56

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.