62.01.1 - Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας