Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την ικανότητα του επιχειρείν

Η ανάπτυξη της ικανότητας του επιχειρείν των πολιτών και των οργανισμών της Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Πριν από δέκα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε το πνεύμα πρωτοβουλίας και την ικανότητα του επιχειρείν ως μία από τις 8 βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για όλους τους πολίτες της κοινωνίας της γνώσης.

Το πλαίσιο EntreComp που παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση, έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στον κόσμο της εκπαίδευσης και τον κόσμο της εργασίας μέσω της διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ικανότητα.

Η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Business Focus: 
Business Sector: