Άνεργοι

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος, 2011 - 11:10

The Program will provide support to investment proposals in the context of the “Local Development Strategy” under the local LEADER program and, in particular, actions dealing with:

1. Value increase of agricultural and forestry products

2. Diversification into non agricultural activities

3. Support for the creation and development of very small enterprises

4. Encouraging tourist activities

5. Basic services for the rural economy and population.

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος, 2011 - 13:24

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων με Δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ).

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2011 - 18:59

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2011 - 11:57

The Program "Energy Saving at Home" was designed with a view to establishing an integrated energy saving intervention in the residential building sector aiming mainly at reducing the energy needs of buildings and the emissions of pollutants adding to the green-house effect, and achieving a cleaner environment.

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος, 2011 - 15:17

Το πρόγραμμα ενισχύει:

Επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος, 2010 - 12:49

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ

2. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: α) μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, β) χώρων εστίασης και αναψυχής, γ) επισκέψιμων αγροκτημάτων, δ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας), ε) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, στ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ζ) επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος, 2010 - 11:56

The Program provides financial aid to investment proposals in the framework of  “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural and forestry products

2. Diversification into non-agricultural activities

3. Supporting the setting up and development of very small enterprises

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος, 2010 - 15:14

Το πρόγραμμα ενισχύει:

Επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος, 2010 - 14:28

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Δευτέρα, 1 Νοέμβριος, 2010 - 00:00

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί 800 άνεργα άτομα με αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένα για να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αναλυτικά:

  • Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18-64 ετών 
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών.

Παρασκευή, 29 Οκτώβριος, 2010 - 17:05

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 16-24 ετών, που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις/εργοδότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως επιχορήγηση το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιχορήγηση έχει διάρκεια  δώδεκα (12) μήνες. Μπορεί να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Παρασκευή, 29 Οκτώβριος, 2010 - 13:40

The Program provides financial aid to businesses and in general to private sector employers in order to hire unemployed persons aged 16-24 years old entering the labour market for the first time. The businesses/employers who will join the Program will receive as a subsidy the amount of their social security contributions.

Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος, 2010 - 14:33

Επιχορήγηση εκατό (100) ανέργων του Ν.Καστοριάς για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. (Προσοχή! Στην Πρόσκληση αναφέρεται ως δράση Β1).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Τρίτη, 20 Ιούλιος, 2010 - 13:22

Το Πρόγραμμα "Eνέργεια", με προϋπολογισμό 2.350 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος, που εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα, σε αειφόρο σύστημα με βάση διαφοροποιημένες και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης πηγές ενέργειας, καθώς και στην αντιμετώπιση προκλήσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αλλαγή του κλίματος.

Τρίτη, 20 Ιούλιος, 2010 - 11:40

The objective of the program for Energy, with a budget of €2,350 million, is to transform the current fossil-fuel based energy system into a more sustainable one based on a diverse portfolio of energy sources combined with enhanced energy efficiency and to address the pressing challenges of security of supply and climate change.

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος, 2010 - 10:52

The scheme will provide grants to 800 unemployed people with disabilities, rehabilitated drug addicts and persons released from prison with the aim to work as self-employed. In particular:

  • 600 jobs will be filled by unemployed persons with disabilities aged 18-64 years
  • 100 jobs will be filled by unemployed rehabilitated drug addicts aged 18-64 years
  • 100 jobs will be filled by unemployed persons released from prison aged 18-64 years.
Τρίτη, 15 Φεβρουάριος, 2011 - 15:10

The American-Hellenic Chamber of Commerce is launching a pan-Hellenic competition under the titleMake Innovation Work: Make Greece more competitive” with a view to selecting and enhancing further the implementation of more comprehensive integrated innovati

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος, 2011 - 18:32

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει τον Πανελλήνιο  διαγωνισμό με την ονομασία «Κάνε την Καινοτομία Πράξη: Κάνε την Ελλάδα πιο Ανταγωνιστική», για την επιλογή και στήριξη της περαιτέρω υλοποίησης των αρτιότερων ολοκληρωμένων καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων που θα κατατεθούν στους ακόλουθους τομείς: Πράσινη Ενέργεια, Τουρισμός, Γεωργία & Τρόφιμα, Μεταφορές και Ναυτιλία.