Γεωργοί / Κτηνοτρόφοι

Τρίτη, 12 Ιούλιος, 2011 - 17:56

Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές start-ups που χρειάζονται χρηματοδότηση μέχρι €191.000 (ανάλογα με τον αριθμό των ιδρυτών)!

Παρασκευή, 8 Ιούλιος, 2011 - 13:46

The Program provides financial aid for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Δευτέρα, 27 Ιούνιος, 2011 - 10:15

Under the Youth Entrepreneurship special status of Investment Law 3908/2011 aid shall be solely granted to investment projects concerning the establishment and operation of very small & small enterprises in which natural persons holding more than 50% stake have not reached their 40th year of age and are solely responsible for the management of these undertakings.

Πέμπτη, 23 Ιούνιος, 2011 - 15:29

The Action's main objective is to support particularly talented researchers working in Greece, who have significant achievements to demonstrate in their field of expertise and can contribute to the progress of scientific knowledge and the widening of its horizons. To this end high level research projects will be funded which will be carried out by research teams under the direction of a Main Investigator.

Πέμπτη, 23 Ιούνιος, 2011 - 14:30

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

Τετάρτη, 15 Ιούνιος, 2011 - 14:04

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης)», παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης από 40-75% ανάλογα με την ιδιότητα και την έδρα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τρίτη, 14 Ιούνιος, 2011 - 18:17

Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).

Τετάρτη, 8 Ιούνιος, 2011 - 15:46

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της. Για το σκοπό αυτό  θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από έναν Κύριο Ερευνητή.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος, 2011 - 15:46

The Program provides financial support for investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

Δευτέρα, 11 Απρίλιος, 2011 - 15:36

The Program provides financial support for:

Investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Τρίτη, 5 Απρίλιος, 2011 - 12:52

The Program provides financial aid to investment proposals in the framework of “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural products

2. Diversification into non-agricultural activities

Τετάρτη, 2 Μάρτιος, 2011 - 13:56

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος, 2011 - 11:10

The Program will provide support to investment proposals in the context of the “Local Development Strategy” under the local LEADER program and, in particular, actions dealing with:

1. Value increase of agricultural and forestry products

2. Diversification into non agricultural activities

3. Support for the creation and development of very small enterprises

4. Encouraging tourist activities

5. Basic services for the rural economy and population.

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος, 2011 - 13:24

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων με Δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ).

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2011 - 18:59

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2011 - 11:57

The Program "Energy Saving at Home" was designed with a view to establishing an integrated energy saving intervention in the residential building sector aiming mainly at reducing the energy needs of buildings and the emissions of pollutants adding to the green-house effect, and achieving a cleaner environment.

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος, 2011 - 15:17

Το πρόγραμμα ενισχύει:

Επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος, 2010 - 12:49

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ

2. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: α) μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, β) χώρων εστίασης και αναψυχής, γ) επισκέψιμων αγροκτημάτων, δ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας), ε) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, στ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ζ) επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος, 2010 - 11:56

The Program provides financial aid to investment proposals in the framework of  “Local development strategy” under the local LEADER approach Program and in particular actions related to:

1. An adding value to agricultural and forestry products

2. Diversification into non-agricultural activities

3. Supporting the setting up and development of very small enterprises

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος, 2010 - 15:14

Το πρόγραμμα ενισχύει:

Επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος, 2010 - 14:28

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Τρίτη, 20 Ιούλιος, 2010 - 13:22

Το Πρόγραμμα "Eνέργεια", με προϋπολογισμό 2.350 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος, που εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα, σε αειφόρο σύστημα με βάση διαφοροποιημένες και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης πηγές ενέργειας, καθώς και στην αντιμετώπιση προκλήσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αλλαγή του κλίματος.

Τρίτη, 20 Ιούλιος, 2010 - 11:40

The objective of the program for Energy, with a budget of €2,350 million, is to transform the current fossil-fuel based energy system into a more sustainable one based on a diverse portfolio of energy sources combined with enhanced energy efficiency and to address the pressing challenges of security of supply and climate change.

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος, 2011 - 15:10

The American-Hellenic Chamber of Commerce is launching a pan-Hellenic competition under the titleMake Innovation Work: Make Greece more competitive” with a view to selecting and enhancing further the implementation of more comprehensive integrated innovati

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος, 2011 - 18:32

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει τον Πανελλήνιο  διαγωνισμό με την ονομασία «Κάνε την Καινοτομία Πράξη: Κάνε την Ελλάδα πιο Ανταγωνιστική», για την επιλογή και στήριξη της περαιτέρω υλοποίησης των αρτιότερων ολοκληρωμένων καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων που θα κατατεθούν στους ακόλουθους τομείς: Πράσινη Ενέργεια, Τουρισμός, Γεωργία & Τρόφιμα, Μεταφορές και Ναυτιλία.