Δάνειο

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος, 2017 - 00:00

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία κινητοποιούν συνδυαστικά δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Συμβάλλουν έτσι στη χρηματοδότηση των ΜμΕ με δάνεια (loan funding), αλλά και με κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) μέσω της συνεπένδυσης με ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες ή εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα).

Δευτέρα, 8 Απρίλιος, 2019 - 14:46

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Τρίτη, 27 Μάρτιος, 2018 - 15:01
Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα & την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 3 πυλώνες:
 
1.Επιστημονική Αριστεία (Europe Research Council, Future and Emerging Technologies, Marie Curie, Ερευνητικές Υποδομές)
2.Βιομηχανική Υπεροχή (Venture Capital, ICT)
3.Κοινωνικές Προκλήσεις (Υγεία, Ενέργεια, Κοινωνία)
Τρίτη, 27 Μάιος, 2014 - 15:21

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις μ' ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλους τρόπους μετοχικής χρηματοδότησης.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕ που ακολουθεί θα βρείτε μια σειρά προγραμμάτων από ποικίλες χρηματοδοτικές πηγές.

Τρίτη, 27 Μάιος, 2014 - 14:34
Το πρόγραμμα της ΕΕ «COSME» είναι το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 4 τομείς:
 
1.Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (Εγγυήσεις & Επιχειρηματικά Κεφάλαια)
2.Πρόσβαση στις Αγορές
3.Επιχειρηματικό Περιβάλλον
4.Προώθηση επιχειρηματικότητας και επιχ/κης κουλτούρας
 
 
 
 
Παρασκευή, 7 Ιούνιος, 2013 - 11:54

Το νέο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με την επωνυμία «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητας (ΤΑΝΕ)», χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Τρίτη, 10 Απρίλιος, 2012 - 09:41

Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) is a financial engineering product in the framework of the JEREMIE initiative. It is about co-funded low-interest loans intended for investments in Information and Communication Technologies. These loans shall be granted by Alpha Bank, the National Bank of Greece and Emporiki Bank based on banking criteria.

Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2012 - 16:14

The Action aims at granting loans with favourable terms to finance investments made by firms in the sectors Thematic Tourism, Desalination, Waste Management, Green Infrastructure, Green Applications, Renewable Energies. The Action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of the ETEAN S.A. Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development S.A. (former TEMPMPE S.A.) and the National Bank of Greece.

Τρίτη, 20 Μάρτιος, 2012 - 15:53

The Action aims at granting loans with favourable terms to finance investments made by firms in the fields of Innovative Entrepreneurship, Supply Chain, Food and Beverage. This Action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of the ETEAN S.A. Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development S.A. (former TEMPME S.A.) and Piraeus Bank.

Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2012 - 15:55

To Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) είναι προϊόν χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Παρασκευή, 2 Μάρτιος, 2012 - 16:09

The Action "Access to international markets (Internationalization)" aims at granting loans with favourable terms to finance investment projects/business plans with regard to businesses' internationalization. This action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of the Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development SA (ETEAN SA, ex TEMPMPE). This action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of the Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development S.A.

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2012 - 13:27

The Action: Youth Entrepreneurship aims at granting loans with favourable terms to businesses that are eligible under the Investment Law (Law 3908/25.01.2011). This action is co-funded by the Fund for Entrepreneurship of Hellenic Fund for Entrepreneurship and DevelopmentS.A.

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2012 - 11:34

The Fund for Entrepreneurship is a holding (capital) fund created at the Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development S.A. (ETEAN S.A., ex TEMPMPE) aiming at cooperating with banks that will come up after public request for tenders for the joint grant of revolving loans.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 02:21

Η Δράση αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τομείς  Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας . Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)  και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 01:57

Η Δράση Εξωστρέφεια αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση  επενδυτικών / επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 01:40

Η Δράση αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τομείς Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Τράπεζα Πειραιώς.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 00:58

Η Δράση: Επιχειρηματικότητα των Νέων αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011).Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης Επιχειρηματικότητα των Νέων ανέρχονται σε 90εκατ €, εκ των οποίων 30εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 60εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012 - 00:31

Η Δράση  Γενική Επιχειρηματικότητα  αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο (Ν.3908/25.01.2011). Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -  ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Alpha Τράπεζα.

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος, 2011 - 17:11

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων έως 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Τα δάνεια  χορηγούνται μέσω της Τράπεζας Alpha Bank με τραπεζικά κριτήρια. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο πλέον περιθωρίου από 1,75 έως 5,00 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος, 2011 - 12:24

Το Πρόγραμμα "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ" υλοποιείται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σε συνεργασία με τις Marfin Egnatia Bank και Τράπεζα Πειραιώς, με τις οποίες έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο.

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος, 2011 - 11:46

The Program aims at covering directly small and very small enterprise obligations to the public sector and social security funds, at issuing insurance and taxation records in order to facilitate their transactions with the public sector and at ensuring their access to sources of financing. Furthermore, the Program aims at supporting entrepreneurship and the viability of small and very small enterprises faced with liquidity problems because of the financial crisis.

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος, 2011 - 13:55

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank.

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος, 2011 - 11:03

The JEREMIE initiative provides financial aid to Small and Very Small Enterprises, employing up to 50 workers with an annual turn-over not exceeding €10 million and which have been active for less than 36 months.

This tool provides finance for low-interest sub-prime loans granted by the National Bank of Greece and Alpha Bank.

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος, 2011 - 19:31

Το Πρόγραμμα στοχεύει, μέσω της παροχής εγγυημένων δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., στην άµεση κάλυψη οφειλών των Πολύ μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στο ∆ηµόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταµεία, στην έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους µε το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και στην εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης.

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος, 2011 - 18:59

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2010 - 18:37

Το Πρόγραμμα στοχεύει, μέσω της παροχής εγγυημένων δανείων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., στη διευκόλυνση Πολύ μικρών και Μικρών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και την άμεση εξόφληση των προμηθευτών τους.

Πέμπτη, 13 Μάιος, 2010 - 13:48

The Program set up by the Ministry of Economy, Competitiveness and Shipping and implemented through the Credit Guarantee Fund for Small and Very Small Enterprises S.A. (TEMPME) helps enterprises to gain access to bank lending in order to meet their operational needs with regard to expenditure for the purchase of raw materials, goods and services, as well as the immediate payment of their suppliers.