Χορήγηση

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος, 2020 - 13:55

Στόχος

Η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών που συνεχίζουν να πλήττονται από την μακρά ύφεση της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης με κίνδυνο τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος, 2020 - 13:47

Στόχος

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος, 2020 - 13:32

Στόχος

Ενίσχυση εκσυγχρονισμού ή και επέκτασης υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης με γνώμονα τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 12:36

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση της θέσης αυτών, στη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα η δράση στοχεύει :

Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 12:09

Η δράση στοχεύει σε νέες μικρομεσαίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των εκάστοτε επιχειρήσεων  για ανάπτυξη πέρα από τις τοπικές αγορές με γνώμονα την ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Ειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και πιο συγκεκριμένα:

Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 11:28

Η δράση στοχεύει σε πολύ μικρές και μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών εστίασης και υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας.

Σημαντικά σημεία στις προϋποθέσεις συμμετοχής για την εκάστοτε επιχείρηση:

Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 10:46

Δικαιούχοι της δράσης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Άξονες προτεραιότητας:

Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 11:19

Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.  Ενίσχυση ερευνητικών έργων στον τομέα RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «αγροδιατροφή» στις παρακάτ

Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 11:14

Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 11:09

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προώθηση διαδικαστικής καινοτομίας και ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ηπείρου: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, Υγεία-ευεξία.

Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 10:55

Το πρόγραμμα ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα Ενεργειακές Εφαρμογές σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας που θα υλοποιηθούν  με τους εξής τρόπους:

 ι) μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με  κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή

Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 10:39

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους. Αναλυτικότερα, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:

Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2018 - 00:00

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων  για να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και αφορούν σε επενδύσεις στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πέμπτη, 28 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Ξεκινά την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ».

Τετάρτη, 27 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.

Πέμπτη, 14 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ 801 11 36300 Φαξ 210 7473666

Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση.  Ενισχύονται  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους με ορισμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Πρόσκλησης.

Τετάρτη, 6 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Aνάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα:

Δευτέρα, 4 Ιούνιος, 2018 - 00:00

Το πρόγραμμα επιχορηγεί  νέες  (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες που

Τρίτη, 15 Μάιος, 2018 - 00:00

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να εφαρμόσουν νέες οργανωτικές μεθόδους στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να οργανώσουν τους χώρους εργασίας και να εφαρμόσουν νέες ή βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής ή διανομής δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας σε τομείς της Στρατηγικής  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία

Τρίτη, 15 Μάιος, 2018 - 00:00

Μεσω του εν λόγω προγράμματος θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο των λατομικών ορυκτών (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Δευτέρα, 16 Απρίλιος, 2018 - 00:00

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της αγροδιατροφής (γενικά), της οινοποιίας – αμπελουργίας και της γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τρίτη, 27 Μάρτιος, 2018 - 15:01
Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα & την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 3 πυλώνες:
 
1.Επιστημονική Αριστεία (Europe Research Council, Future and Emerging Technologies, Marie Curie, Ερευνητικές Υποδομές)
2.Βιομηχανική Υπεροχή (Venture Capital, ICT)
3.Κοινωνικές Προκλήσεις (Υγεία, Ενέργεια, Κοινωνία)
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος, 2018 - 00:00

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: 

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος, 2018 - 00:00

Παροχή οικονομικής στήριξης σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής (δυνητικοί δικαιούχοι), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και μέχρι και την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν αναγνωριστεί επίσημα.

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 00:00

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις" σκοπεύει στην:

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 00:00

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

 

Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

Πέμπτη, 9 Νοέμβριος, 2017 - 00:00

Το πρόγραμμα στοχεύει στην Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι:

Τετάρτη, 1 Νοέμβριος, 2017 - 00:00

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω στόχους: Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία συγκεκριμένα θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές π