Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 συστάθηκε με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 3904/05.12.2016) Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ", ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το Ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

 • για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων,
 • για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και
 • για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Προτεραιότητα δίνεται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας:

 1. τουρισμό
 2. ενέργεια
 3. αγροδιατροφή
 4. περιβάλλον
 5. εφοδιαστική αλυσίδα
 6. τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών
 7. υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία
 8. δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες
 9. υλικά – κατασκευές

Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, αλλά και να συμμετέχει σε επενδυτικές πλατφόρμες.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, πόρων ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναλαμβάνει καθήκοντα φορέα εφαρμογής Ταμείου Χαρτοφυλακίου, ενώ συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή που αποτελείται από 5 τακτικά μέλη ως ακολούθως:

 1. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), ως Πρόεδρο,
 2. τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως μέλος,
 3. την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ως μέλος,
 4. τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως μέλος,
 5. εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, που θα οριστεί από την ΕΥΔΕΠΑΝΕΚ, ως μέλος.

Business Sector