Επιχειρηματικά Πάρκα

Ο νέος νόμος 3982/2011 που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων αποσκοπεί στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Το Επιχειρηµατικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Τα ΕΠ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:

α. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Α΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε βαθµού όχλησης.

β. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Β΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων µέσης και χαµηλής όχλησης.

γ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Γ΄: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Ν.3982/2011, καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριµένη κατηγορία όχλησης.

δ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011, για να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως:

αα. ΕΠ που καταλαµβάνουν δραστηριότητες του ίδιου ή συναφούς κλάδου,

ββ. τεχνοπόλεις, δηλαδή χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηµατικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,

γγ. ΕΠ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηµατικότητας: είναι ο χώρος που σχεδιάζεται, λειτουργεί και φιλοξενεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες παραγωγής βιοκαυσίµων και µονάδες ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

ε. Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ): είναι ένα ΕΠ το οποίο καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών, όπου υφίσταται άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση.

στ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδοµείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται σε περιοχές όπου η υφιστάµενη πολεοδοµική ή χωροταξική νοµοθεσία προβλέπει τον καθορισµό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η οριοθέτηση ενδιάµεσων υποδοχέων είναι δυνατή µόνο σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναµική για δηµιουργία ΕΠ άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθµιστικών σχεδίων του Ν. 2508/1997 (Α΄ 124) και αφορά δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα Τύπου Β΄.

Διαδικασία Υλοποίησης Επιχειρηματικού Πάρκου

Βήμα 1. Ίδρυση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΕΠ)

Βήμα 2. Επιλογή και απόκτηση της έκτασης

Βήμα 3. Υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Βήμα 4. Αξιολόγηση της πρότασης

Βήμα 5. Έκδοση της απόφασης έγκρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου

Βήμα 6. Επιχορήγηση των έργων υποδομής

Βήμα 7. Πολεοδόμηση

Βήμα 8. Ολοκλήρωση των έργων υποδομής

Βήμα 9. Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός του Πάρκου

 

Business Sector

Relevant Files: