Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις" σκοπεύει στην:

  • προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους,
  • τεχνολογική αναβάθμιση,
  • διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας,
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης,
  • μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων,
  • προσφορά καλύτερων υπηρεσιών,
  • προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, και εν τέλει στην
  • εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
 
Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιτυγχάνεται με τις ενισχύσεις του Ν. 4399/2016, μέσω των καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό μέρος του:
 
1) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - α. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Άρθρα 32-36). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3380/19.10.2016.
 
2) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - β. Γενική Επιχειρηματικότητα (Άρθρα 37-41). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3378/19.10.2016.
 
3) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - γ. Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ (Άρθρα 42-46). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3377/19.10.2016.
 
4) Κεφάλαιο Ι: Ενισχύσεις Καινοτομίας - α. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα ΜμΕ (Άρθρα 47-51)
 
5) Κεφάλαιο Ι: Ενισχύσεις Καινοτομίας - β. Συνέργειες και Δικτυώσεις (Άρθρα 52-58)
 
6) Κεφ. ΙΑ: Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί-Ταμεία Συμμετοχών (Άρθρα 59-61)
 
7) Κεφ. ΙΒ: Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια (Άρθρα 62-64)
 
8) Κεφ. ΙΓ: Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (Άρθρα 65-69). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3379/19.10.2016.
 
Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες και την επικαιροποιημένη νομοθεσία, καθώς και για να αξιοποιήσετε το πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για κάθε καθεστώς.
 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία:

Θέματα θεσμικού πλαισίου & πρωτόκολλο υποστηρικτικής δομής νέου αναπτυξιακού νόμου
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Κοραή 4 (6ος όροφος), Αθήνα
Email: infodesk@mnec.gr
Τηλ: +30 210 3258800 - 804

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
Τηλ: +30 210 3332544
Fax: +30 210 3332347
Email: ggse@mnec.gr

Business Sector