Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Με το Νόμο 3982/2011, Πρώτο Μέρος «Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων», έγινε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Επαναρυθμίστηκε η άσκηση αυτών και άλλαξε η νομοθεσία που ίσχυε από το 1934 (Ν. 6422/1934) και η οποία χρειαζόταν, κατά γενική ομολογία, επικαιροποίηση. Με το νέο νόμο για τα τεχνικά επαγγέλματα:

 • Περιορίστηκε ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών από περίπου 220, που υπήρχαν με το παλαιότερο νομικό καθεστώς, σε 66, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
 • Εισήχθη ένα ενιαίο, σύγχρονο για κάθε επάγγελμα θεσμικό πλαίσιο και καθιερώθηκαν σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
 • Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων και εν γένει της αδειοδότησης και έγινα πιο διαφανείς.
 • Δόθηκε η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από αδειοδοτημένους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα.
 • Προβλέφθηκαν διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελμάτων.

Ποιους Αφορά;

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του ν.3982/11, εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα που ρύθμισαν τις προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, επιτήρησης των εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα για 6 κατηγορίες εγκαταστάσεων και για τις επαγγελματικές βαθμίδες από αυτή του τεχνίτη ως εκείνη του εγκαταστάτη ή του εργοδηγού. Ειδικότερα εκδόθηκαν έξι προεδρικά διατάγματα που αφορούν σε:

 • υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.δ. 112/2012),
 • εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων (π.δ.114/2012),
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις – οξυγονοκολλήσεις (π.δ. 115/2012),
 • ψυκτικές εγκαταστάσεις (π.δ. 1/2013),
 • ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.δ. 108/2013),
 • χειρισμό μηχανημάτων έργου (π.δ.113/2012).

Τα σχετικά αρχεία της αναφερόμενης νομοθεσίας είναι αναρτημένα στο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (http://www.ggb.gr/el/node/554)