Διαδικασίες, Νόμους & Διατάξεις

Submitted byGenSecIndustryon14 Ιουλ 2017

Η Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων

είναι σύμφωνα με το νόμο 4442/2016 για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της,

Submitted byGenSecIndustryon30 Δεκ 2016

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 συστάθηκε με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 3904/05.12.2016) Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ", ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το Ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Submitted byGenSecIndustryon19 Οκτ 2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις" σκοπεύει στην:

Submitted byGenSecInd2on7 Σεπ 2016
Ο νέος νόμος 3982/2011 που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων αποσκοπεί στην υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
Submitted byGenSecInd2on7 Σεπ 2016

Με το Νόμο 3982/2011, Πρώτο Μέρος «Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων», έγινε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Επαναρυθμίστηκε η άσκηση αυτών και άλλαξε η νομοθεσία που ίσχυε από το 1934 (Ν. 6422/1934) και η οποία χρειαζόταν, κατά γενική ομολογία, επικαιροποίηση. Με το νέο νόμο για τα τεχνικά επαγγέλματα:

Submitted byGenSecInd2on7 Σεπ 2016

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και που μέχρι σήμερα ισχύει, είναι το δεύτερο μέρος του ν.3982/2011 (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κανονιστικές πράξεις αυτού, οι εν ισχύ προβλέψεις του ν. 3325/2005 (κυρίως για την Αττική) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 12684/92/2014 (Β΄ 3181).

Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η προβλεπόμενη στο άρ. 17 παρ. 14 Ν. 3982/2011, όπως ισχύει.

Submitted bydtp_bgagon5 Νοε 2014
Τα τελευταία χρόνια, πέρα της ιδιοκτησίας των υλικών αγαθών, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση ενός άλλου τύπου άυλων περιουσιακών στοιχείων, αυτών των άυλων κεφαλαίων, που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το διανοητικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή ενός φορέα. Η προστασία αυτού του διανοητικού κεφαλαίου, δηλαδή η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τα νέα πεδία έντονου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων γιατί αυξάνει το οικονομικό τους κεφάλαιο και είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους συμμετέχουν στην εξελικτική πορεία της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων
Submitted byichatzibeison8 Νοε 2013

Οι αναφορές και συζητήσεις γύρω από το crowd funding πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία δυο – τρία χρόνια, ιδιαίτερα στην Αμερική κυρίως σε σχέση με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η μέθοδος αυτή σε start uppers να χρηματοδοτήσουν μια νέα επιχειρηματική ιδέα και όχι μόνο. Στις επόμενες γραμμές θα εξηγήσουμε τι είναι το crowd funding, σε ποιους απευθύνεται και πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, στην πράξη.

Τι είναι το Crowd funding ;

Submitted byadminon15 Μάιος 2013
Τι είναι τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Συγγραφέας: ΤΑΝΕΟ Α.Ε, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ο όρος που χρησιμοποιείτε όταν επενδυτές επενδύουν σε ένα ποσοστό μιας εταιρίας. Ένας επαγγελματίας (υπεύθυνος επενδύσεων) στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιλέγει να επενδύει σε εταιρίες υψηλού ρίσκου που χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη. Μία επένδυση διαρκεί από 5 έως 7 χρόνια περίπου, με το πέρασμα των οποίων ο επενδυτής προσμένει στην επιστροφή της επένδυσής του μαζί με κάποιο κέρδος, είτε μέσω πώλησης της εταιρίας είτε μέσω δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο. υπάρχουν 3 μορφές επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών: επενδύσεις σε εταιρίες στο αρχικό τους στάδιο, στο στάδιο ανάπτυξης και στο στάδιο απόκτησης. Κατά την επένδυση ο επενδυτής θα θελήσει ένα ποσοστό της εταιρίας, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης μεταξύ άλλων παραγόντων και μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης, ο επενδυτής αυτός έχει ως πρωταρχικό του στόχο το κέρδος.
Submitted byadminon29 Αυγ 2012

Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

I you couldn't find something interesting here
You can alse browse matchmaking

Σελίδες