Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τα έργα του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου των Αξιολογητών που διαθέτει, κατόπιν ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) και καλεί όσους επιθυμούν να γίνουν αξιολογητές των έργων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Who Benefits: 

Business Sector