Απλοποιούνται οι διαδικασίες για 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης.

Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.

Ενδεικτικά:

 • Μειώνονται τα απαιτούμενα (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης
 • Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις.
 • Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα.

Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Σκάλκου, με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Γραμματέα, κ. Νίκη Δανδόλου, για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Οι 12 δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ που τροποποιούνται είναι οι εξής:

 • Κλειστές δράσεις για υποβολή προτάσεων
 • Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Α' Κύκλος), 11/2/2016, 75.000.000 ευρώ.
 • Νεοφυής επιχειρηματικότητα, 11/2/2016, 116.173.307 ευρώ.
 • Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, 11/2/2016, 110.000.000 ευρώ.
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, 11/2/2016, 310.000.000 ευρώ.
 • Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β' Κύκλος), 8/6/2017, 150.000.000 ευρώ.
 • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ, 7/11/2017, 546.100.000 ευρώ.
 • Επιχειρούμε Έξω, 20/11/2017, 53.000.000 ευρώ.
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, 4/6/2018, 150.000.000 ευρώ.
 • Ψηφιακό Άλμα, 4/6/2018, 51.600.000 ευρώ.
 • Ψηφιακό Βήμα, 4/6/2018, 84.400.000 ευρώ.
 • Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση, 19/12/2018, 60.000.000 ευρώ.
   
 • Ανοικτή δράση για υποβολή προτάσεων
 • Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 19/12/2018, 400.000.000 ευρώ.

 

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1175

 

Business Sector