Πίνακας αποτελεσμάτων της EE για την Καινοτομία - 2015

Για την ΕΕ στο σύνολό της οι επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας έχουν παραμείνει στάσιμες κατά το τελευταίο έτος.

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει καταστεί εμφανής στα περισσότερα κράτη μέλη, τα οποία παρουσίασαν μείωση επιδόσεων καινοτομίας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η έκδοση του περασμένου έτους απέδειξε ότι υπήρχαν θετικές ενδείξεις, καθώς οι επιδόσεις στην καινοτομία βελτιώθηκαν και η διαδικασία κάλυψης της υστέρησης των λιγότερο καινοτόμων χωρών επανήλθε, αφότου είχε αντιστραφεί πριν από δύο έτη. Η έκδοση του παρόντος έτους παρουσιάζει μια ετερόκλητη εικόνα, αφού 13 κράτη μέλη παρουσιάζουν μείωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας και 15 κράτη μέλη βελτίωση των επιδόσεών τους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών μειώνονται: Οι επιδόσεις καινοτομίας εξακολούθησαν να συγκλίνουν το 2014, ακολουθώντας την τάση που είχε αρχίσει το προηγούμενο έτος.

Οκτώ διαστάσεις της καινοτομίας και 25 δείκτες αναλύουν τις επιδόσεις του συστήματος καινοτομίας της ΕΕ...

Business Sector

Relevant Files: 
Binary Data