Οδηγός: “Promoting and Supporting Migrant Entrepreneurship – Guide book”

Ο οδηγός της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: “Promoting and Supporting Migrant Entrepreneurship – Guide book” (Αύγουστος 2016), που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME 2014-2020 της Ε.Ε., παρακολουθείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ο οδηγός περιλαμβάνει action plan το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται σε προτεινόμενες ενέργειες, όπως η δημιουργία δικτύωσης, η εξατομικευμένη υποστήριξη, η ομαδική εκπαίδευση, το mentoring, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κ.λπ.,, καθώς και καλές πρακτικές από χώρες-μέλη της Ε.Ε. για το θέμα.

Business Sector