Διασύνδεση με τη Στατιστική Βάση Δεδομένων OECD.Stat του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας

Η στατιστική βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ OECD.Stat περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις διαθέσιμες πληροφορίες/διευκρινίσεις ανά κράτος-μέλος, τα οποία καταχωρούνται στην έκθεση Financing SMEs and Entrepreneurship: An OECD Scoreboard” που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο του WPSMEE Informal Steering Group on Financing SMEs and Entrepreneurship. Στην εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2007-2014 και θα ανανεώνονται μετά τη δημοσίευση της επόμενης κάθε φορά ετήσιας έκθεσης (Scoreboard) από τον ΟΟΣΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στη βάση δεδομένων ακολουθώντας τη σύνδεση http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SMES_SCOREBOARD μέσω της οποίας μπορούν να:

  • επιλέγουν μεταβλητές ανά χώρα, έτος, δείκτη, να βλέπουν τις επιλογές τους σε μορφή πίνακα κ.λπ.,
  • εξάγουν δεδομένα σε αρχεία Excel/CSV/SDMX,
  • παράγουν σχεδιαγράμματα με βάση τα στοιχεία που έχουν επιλέξει,
  • αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται ερωτήματα σχετικά με ζητούμενα στοιχεία.

Business Sector