Δημόσια Διαβούλευση: Πράσινη Βίβλος για την Προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης σε μη Γεωργικά Προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, διενεργεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πιθανή επέκταση της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα. Η γεωγραφική ένδειξη προσδιορίζει προϊόντα τα οποία προέρχονται από μία χώρα, περιοχή ή τοποθεσία και των οποίων η συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό οφείλεται στη γεωγραφική τους προέλευση. Ως μη γεωργικά αναφέρονται ενδεικτικά προϊόντα όπως: μάρμαρο, κεραμικά, υαλικά/ πορσελάνες, υποδήματα, χαλιά, μουσικά όργανα κ.α.  

Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (έλλειψη μη εναρμονισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας – εθνικά νομικά πλαίσια) και τη διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την ενωσιακή εναρμονισμένη προστασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε Πράσινη Βίβλο με την οποία τίθενται ερωτήματα επί ευρύτατου φάσματος ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με πτυχές όπως: προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία των καταναλωτών, οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη διατήρηση της τοπικής υποδομής και απασχόλησης, διατήρηση παραδόσεων και πολιτιστικής κληρονομιάς, ποιότητα και προδιαγραφές προϊόντων, εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Η δημόσια διαβούλευση με βάση τα συγκεκριμένα ερωτήματα της Πράσινης Βίβλου θα ολοκληρωθεί στις 28 Οκτωβρίου 2014.

Business Sector

Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data