Δημόσια διαβούλευση για την πρωτοβουλία “Small Business Act (SBA)”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, υιοθέτησε το 2008 την Πρωτοβουλία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις “Small Business Act (SBA)” με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Απώτερος στόχος ήταν η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης για την επιχειρηματικότητα, η θέσπιση ως βασικής της αρχής “Think Small First” (προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις) όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής από τις νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις δημόσιες υπηρεσίες και η προώθηση της ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της παροχής βοήθειας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τη δεδομένη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αφουγκραστεί τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, να αναβαθμίσει την πρωτοβουλία  “Small Business Act(SBA)” και να χαράξει τη μελλοντική Ευρωπαϊκή πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις / προτάσεις των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών οργανώσεων, ξεκίνησε σχετική δημόσια διαβούλευση για την περίοδο 2015 - 2020, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Εκτιμούμε ότι η συμβολή σας για τη συνδιαμόρφωση μιας ανανεωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι σημαντική και σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2014, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Business Sector