Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου

Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας είναι δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα αναλύονται στην πρόταση και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων. 
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών.
  • Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες.
  • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.peproe.gr/

Διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα

Τηλ 26513 60500 Φαξ 26513 60550

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού και Ωφελούμενων Δικαιούχων 26513 60533, infoipiros@mou.gr

Total Budget

2100000
Submission Period: 
Τρίτη, 10 Ιούλιος, 2018 - 00:00 έως Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος, 2018 - 15:00
Funding Type: