Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020

Η δράση στοχεύει σε νέες μικρομεσαίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των εκάστοτε επιχειρήσεων  για ανάπτυξη πέρα από τις τοπικές αγορές με γνώμονα την ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Ειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και πιο συγκεκριμένα:

  • στη βιομηχανία αγρο-διατροφής,
  • στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την ενέργεια ή την ανακύκλωση,
  • στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση,
  • στον αειφόρο τουρισμό,
  • στην υγεία,
  • στα υλικά και τις τεχνολογίες,
  • στα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία

Επίσης, η κύρια δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάγεται στους καθορισμένους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ (NACE) πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης με βάση το πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Τέλος, κάθε επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (Κύρια Δικαιούχος Επιχείρηση) που υποβάλλει πρόταση έργου οφείλει να συμπεριλάβει στην πρότασή του έναν ακόμα επιλέξιμο δυνητικό δικαιούχο (Δικαιούχος Επιχείρηση του Έργου) προερχόμενο από την άλλη συμμετέχουσα χώρα.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.interreg.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 469600

Φαξ: 2310 469602

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

 

Κοινή Γραμματεία Προγράμματος "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020"

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 469695

Φαξ: 2310 469623

E-mail διεύθυνση: jts_grbg@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.greece-bulgaria.eu

 

Βουλγαρική Εθνική Αρχή

Τηλ.: +3592 9405592

Φαξ: +3592 9405493

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

na-gr-bg@mrrb.government.bg

Total Budget

10000000
Submission Period: 
Παρασκευή, 8 Μάρτιος, 2019 - 00:00 έως Παρασκευή, 10 Μάιος, 2019 - 15:00
Funding Type: