Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε Tεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)

To Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) είναι προϊόν χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Τα επιτόκια των δανείων είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, μεταβλητά (από 2,5%) και ορίζονται από την αξιολόγηση της εταιρείας που καταθέτει επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

To JEREMIE ICT απευθύνεται σε επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με οικονομική δραστηριότητα:
•    στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για επενδύσεις και ανάπτυξη/επέκταση μέσω της απόκτησης παγίων στοιχείων, αλλά και της κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης)
•    σε όλους τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας -πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων- για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

οι οποίες (επιχειρήσεις)

  • είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση), ανεξαρτήτως του χρόνου λειτουργίας τους και όχι μόνο αυτές που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας
  • κρίνονται πιθανά οικονομικά βιώσιμες
  • δεν υπερβαίνουν το όριο ενίσχυσης που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
  •  έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Παραδείγματα αξιοποίησης του προγράμματος:

Επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών (μισθολογικού κόστους, υπηρεσιών από τρίτους), για την προμήθεια ή χρήση εξοπλισμού Πληροφορικής και Eπικοινωνιών και παραμετροποίηση, για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Επιχείρηση κατασκευής ειδών επιπλοποιίας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί ενδεικτικά για προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτων και λογισμικού, στο πλαίσιο της παροχής διαδικτυακών εφαρμογών π.χ. σχεδίασης των προϊόντων της, ή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών της μέσω συστημάτων διαχείρισης (κοπή ξυλείας, ρομποτική συναρμολόγηση υλικών, κ.λπ.) και οργάνωσης (Logistics, ERP, CRM, MIS, SCM, κ.λπ.) της γραμμής παραγωγής, στο πλαίσιο του εμπορικού της κύκλου.

Total Budget

180000000
Submission Period: 
Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2012 - 22:00 έως Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2013 - 22:00
Funding Amount From: 
25.000
Funding Amount To: 
500.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Business Sector: