Πρόσβαση σε Κεφάλαιο συμμετοχών μέσω Χρηματοδοτικών εργαλείων (Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία κινητοποιούν συνδυαστικά δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Συμβάλλουν έτσι στη χρηματοδότηση των ΜμΕ με δάνεια (loan funding), αλλά και με κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) μέσω της συνεπένδυσης με ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες ή εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα). Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους, μέσω μιας σειράς προγραμμάτων.

Στην περίπτωση του κεφαλαίου κίνησης, μια επιχείρηση μπορεί να αντλήσει κεφάλαιο από ταμεία και εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) τα οποία χρησιμοποιώντας δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο καινοτόμων εταιρειών, οι οποίες έχουν ενδεχομένως μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Αφορά καινοτόμες μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης ή ακόμη και σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης (π.χ. λίγο πριν την είσοδό τους στη χρηματιστηριακή αγορά). Εκτός από τη επιχειρηματική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, οι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να συμβάλλουν μέσω συμμετοχής στη Διοίκηση μιας ΜμΕ ή και να αναπτύξουν συνεργασίες με μια ΜμΕ.

Συνοπτικά, ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης, μια επιχείρηση που αντλεί κεφάλαιο συμμετοχών έχει τις παρακάτω δυνατότητες στήριξης:

  1. Επιχειρηματικές Συμμετοχές
  2. Συμμετοχή στη Διοίκηση (Management)
  3. Συνεργασίες

 

1. Επιχειρηματικές συμμετοχές

Η χρηματοδότηση μιας ΜμΕ μπορεί να γίνει με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, με μετατρέψιμα ομόλογα ή με συμμετοχικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Διαθέσιμα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.  Πρόκειται να παρέχει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

(α) της έρευνας και της καινοτομίας (technology transfer – innovation window),

(β) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια (early stage) και

(γ) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth).

 

  • Ιδιωτικά Επενδυτικά Σχήματα

Πρόκειται για ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα που έχουν συνάψει συμφωνίες κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς δημόσιους φορείς με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

 

DECA INVESTMENTS

Συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη (COSME Equity Facility for Growth – EFG)

 

SouthBridge

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και της πρωτοβουλίας παροχής Πόρων επιχειρηματικών Κεφαλαίων (EIB Risk Capital Resources – RCR)

Submission Period: 
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος, 2014 - 00:00 έως Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Business Sector: