Πρόσβαση σε Δάνειο μέσω Χρηματοδοτικών εργαλείων (Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία κινητοποιούν συνδυαστικά δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Συμβάλλουν έτσι στη χρηματοδότηση των ΜμΕ με δάνεια (loan funding), αλλά και με κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) μέσω της συνεπένδυσης με ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες ή εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα). Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους, μέσω μιας σειράς προγραμμάτων.

Στην περίπτωση του δανείου (loan funding), τα χρηματοδοτικά εργαλεία καλύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες των επιχειρήσεων με τη χορήγηση δανείων χαμηλού επιτοκίου ή/και εγγυήσεων, αλλά και μικροπιστώσεων. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν είτε παροχή κεφαλαίου για επενδύσεις αναπτυξιακού σκοπού (αγορά παγίων, μηχανολογικού εξοπλισμού) είτε παροχή κεφαλαίου κίνησης για λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων παρέχονται δάνεια με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες ζητούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Δάνεια Αναπτυξιακού Σκοπού με Χαμηλό Επιτόκιο/Κρατική Εγγύηση
  2. Κεφάλαιο Κίνησης με Χαμηλό Επιτόκιο/Κρατική Εγγύηση
  3. Μικροπιστώσεις

 

1. Δάνεια Αναπτυξιακού σκοπού με Χαμηλό Επιτόκιο / Κρατική Εγγύηση

Πρόκειται για δάνεια με σκοπό την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν την αγορά ενσώματων ή άυλων παγίων, αλλά και δαπάνες εκσυγχρονισμού του επαγγελματικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ελάχιστη διάρκεια τέτοιων δανείων είναι συνήθως ένα ή δυο έτη και έχουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και περίοδο αποπληρωμής σε σχέση με δάνεια βραχυχρόνιας διάρκειας.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες απαιτούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαθέσιμα Προγράμματα και συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

COSME Loan Guarantee Facility – COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων

Δάνεια σε ΜμΕ με μειωμένες εξασφαλίσεις, λόγω παροχής εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Alpha Bank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Eurobank

Τράπεζα Πειραιώς

 

InnovFin SME Guarantee Facility – Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ

Δάνεια σε καινοτόμες ΜμΕ και Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσης (Small MidCaps) με μειωμένο επιτόκιο, μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Alpha Bank

Eurobank

Τράπεζα Πειραιώς

ProCredit Bank

 

Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ΜμΕ και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο μέσω συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Alpha Bank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Eurobank

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς

 

2. Δάνεια για Κεφάλαια κίνησης με Χαμηλό Επιτόκιο / Κρατική Εγγύηση

Πρόκειται για δάνεια με σκοπό την παροχή ρευστότητας για υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. Συνήθως έχουν διάρκεια 12 μηνών και παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα 3 ως 5 ετών.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες απαιτούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαθέσιμα Προγράμματα και συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

COSME Loan Guarantee Facility – COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων

Δάνεια σε ΜμΕ με μειωμένες εξασφαλίσεις, λόγω παροχής εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

InnovFin SME Guarantee Facility – Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ

Δάνεια σε καινοτόμες ΜμΕ και Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσης (Small MidCaps) με μειωμένο επιτόκιο, μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ΜμΕ και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο μέσω συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

3. Μικροπιστώσεις

Πρόκειται για χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000€ έως 25.000€ τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και άνεργους που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Συνήθως χορηγούνται από τις τράπεζες χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη. Το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες.

 

Οργανισμοί που χορηγούν μικροπιστώσεις και παρέχουν υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης

Eurobank

Παροχή μικροπιστώσεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (Employment and Social Innovation – EaSI). Σε συνεργασία με την Action Finance Initiative (AFI) παρέχονται μικροπιστώσεις για την στήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων.

 

Microstars

Δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων (1.000 έως και 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και startups (minimum λειτουργίας 6 μήνες) σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Η αίτηση για την παροχή του δανείου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και τα δάνεια χορηγούνται σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν δικής τους αξιολόγησης.

 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Παρέχονται μικροδάνεια (ύψους ως 25.000) ευρώ σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις κατόπιν συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (Employment and Social Innovation – EaSI).

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Χορηγούνται δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων (ύψους ως 25.000) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (Employment and Social Innovation – EaSI). Τα δάνεια είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΕΤαΕ και δεν είναι απαραίτητη η παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους του δανειολήπτη.

Submission Period: 
Τετάρτη, 1 Ιανουάριος, 2014 - 00:00 έως Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Funding Type: 
Business Sector: