Πρόγραμμα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία»

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προκήρυξε το Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία" το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού".

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας από 18 έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 €.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση– επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα, κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Total Budget

20000000
Submission Period: 
Κυριακή, 29 Δεκέμβριος, 2013 - 22:00 έως Τετάρτη, 20 Αύγουστος, 2014 - 21:00
Funding Amount From: 
10.000
Funding Amount To: 
10.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Business Sector: