Πρόγραμμα "Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια" του ΕΠΑΛΘ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω στόχους: Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία συγκεκριμένα θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης. Διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν και σε Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

 

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα. Τηλέφωνα 213 1501151, 213 1501161.

Total Budget

10000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 2 Οκτώβριος, 2017 - 00:00 έως Τρίτη, 2 Οκτώβριος, 2018 - 00:00
Funding Percentage From: 
30
Funding Percentage To: 
100
Funding Type: