Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014–2020

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Total Budget

70000000
Submission Period: 
Τρίτη, 29 Μάρτιος, 2016 - 00:00 έως Δευτέρα, 4 Ιούλιος, 2016 - 17:00
Funding Percentage From: 
40
Funding Percentage To: 
50
Funding Amount From: 
15.000
Funding Amount To: 
150.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO