Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» - Τροποποίηση & Νέα Παράταση

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.Συνοπτικά τα κίνητρα που θα δοθούν στους ωφελούμενους για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι τα παρακάτω:

  • Επιδότηση επιτοκίου (100%)
  • Επιχορήγηση επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (35% για την Κατηγορία Α και 15% για την Κατηγορία Β)
  • Κάλυψη ελάχιστου κόστους Ενεργειακών Επιθεωρητών
  • Έξοδα διαχείρισης φακέλου Τράπεζας

Ωφελούμενοι ορίζονται μόνο φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31/12/1989 με τιμή ζώνης μέχρι 2.100 €/τ.μ. Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Το ποσοστό επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται προσδιορίζεται ως εξής:

Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο), σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%. Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα το ελάχιστο κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή. Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής, τόσο συνολικά, όσο και ανά κατηγορία δαπάνης.

Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Με σκοπό την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, ενώ στο Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», που διαχειρίζεται η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. έχουν συνεπενδύσει και οι 4 επιλεγμένες από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, ΑlphaBank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) για την υλοποίηση του προγράμματος μέσω ανακυκλούμενων δανείων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος ισχύουν και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την τροποποίηση.

Total Budget

396000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 31 Ιανουάριος, 2011 - 22:00
Funding Amount To: 
15.000
Future Funding: 
NO