Προκήρυξη της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης"

Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις:

 • του  ιδιωτικού τομέα με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • όλων των κλάδων της οικονομίας
 • όλων των μεγεθών

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την Επιχείρηση - Δικαιούχο:

 1. Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.
 2. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο (2) και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένα (1). Απαιτείται η πρόσληψη ενός τουλάχιστον ερευνητή.
 3. Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.
 4. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών για διάστημα 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.
 5. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την τελευταία τριετία μέχρι την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί:

 1. Ιθαγένεια: οποιαδήποτε. Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας (ν.3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας», Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 17 «Ιθαγένεια της Ένωσης») εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).
 2. Τίτλοι Σπουδών
 3. Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 4. Ως Τεχνικό προσωπικό νοούνται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).
 5. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι στρατευμένοι υποψήφιοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την επιχείρηση θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για εργαζόμενους που προέρχονται από κράτη, στα οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης.Τα σχετικά δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α) θα υποβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης

Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας

Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται  με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας -De minimis.
Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες  ευρείες επιστημονικές περιοχές:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος
 • Β. Επιστήμες της Ζωής
 • Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ε. Ενέργεια - Περιβάλλον - Μεταφορές

Total Budget

15000000
Submission Period: 
Κυριακή, 26 Ιούνιος, 2011 - 21:00 έως Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος, 2011 - 21:00
Funding Percentage To: 
70
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data