Προκήρυξη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού - Joint Programming Initiatives»

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προκηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη προς υποβολή αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Προκήρυξη υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου JPND: Joint Programming on Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and harmonisation of their use between clinical centres στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία-Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού-Joint Programming Initiatives», δημόσιας δαπάνης 403.875€.

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι κάτωθι Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», E.Π. «Μακεδονίας Θράκης», Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας». Η Δράση εντάσσεται στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας 09 του ΕΣΠΑ.

Η πράξη έχει ως στόχους:

  • την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης που σαν κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
  • την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές
  • την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε.
  • την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Total Budget

403875
Submission Period: 
Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2012 - 21:00 έως Τετάρτη, 11 Ιούλιος, 2012 - 11:00
Funding Percentage From: 
25
Funding Percentage To: 
100
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data