Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 ανοίγει την πόρτα σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε ένα εύρος κλάδων της αγοράς δύο φορές ανά έτος (Απρίλιο και Οκτώβριο). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε Επιχειρήσεις Νέων έως 40 ετών, σε συνέργειες μεταξύ Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων τοπικής εμβέλειας και σε τεχνολογικά καινοτόμες επιχειρήσεις. Προβλέπει δέσμη κινήτρων με συνδυασμό επιχορήγησης - επιδότησης leasing - φοροαπαλλαγής και χαμηλότοκα δάνεια μέσω ενός ειδικού Ταμείου στήριξης των επιχειρήσεων, του ΕΤΕΑΝ.

Ο νέος επενδυτικός νόμος γίνεται πιο «γρήγορος»: τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών υποδέχονται τα επενδυτικά σχέδια και μέσω του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, η διαδικασία έγκρισης ολοκληρώνεται σε διάστημα 50 ημερών.

Το νέο σύστημα εξυπηρετεί τη συνέπεια, την ταχύτητα και τη διαφάνεια: Καθορίζουμε συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και «ταβάνι» ενισχύσεων, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει που πάνε τα χρήματα και ο επενδυτής να προγραμματίζει τις ενέργειές του.

Γενικά και Ειδικά Καθεστώτα Επενδύσεων

Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικά και 4 ειδικά Καθεστώτα Επενδύσεων:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά κάθε επιχειρηματία και προβλέπει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής επί των προ-φόρων κερδών έως και 10 έτη. Υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 100% των ενισχυόμενων δαπανών.

β. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

 • Επιχορήγηση/Leasing 80% των ορίων Πίνακα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Επιχορήγηση/Leasing 90% των ορίων Πίνακα σε νέες επιχειρήσεις.

Το υπόλοιπο ποσοστό, 20% και 10% αντίστοιχα, συμπληρώνεται με κίνητρο φοροαπαλλαγής.

γ. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά επενδύσεις που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

 • Επιχορήγηση/Leasing 70% των ορίων Πίνακα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Επιχορήγηση/Leasing 80% των ορίων Πίνακα σε νέες επιχειρήσεις.

Το υπόλοιπο ποσοστό, 30% και 20% αντίστοιχα, συμπληρώνεται με κίνητρο φοροαπαλλαγής.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Επιχειρηματικότητα Νέων

Αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών οι οποίοι είναι αποκλειστικοί διαχειριστές Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων. Καλύπτει και λειτουργικές δαπάνες για τα 5 πρώτα έτη.

Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής:

 • Leasing έως €1 εκ.
 • Λοιπά κίνητρα έως €500 χιλ.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επενδύσεις άνω των €50 εκ. και κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

 • Επιχορήγηση/Leasing 60% της συνολικής ενίσχυσης.

Το υπόλοιπο 40% συμπληρώνεται φοροαπαλλαγή.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια

Αφορά 2-5ετή business plans ελάχιστου ύψους €2 εκ. επιχειρήσεων με τουλάχιστον 5ετή παρουσία.

Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters)

Αφορά Κοινοπραξίες επιχειρήσεων (10 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 5 στην Επικράτεια) με δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων κρατών-μελών της ΕΕ.
Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής.

Αρχή Σελίδας

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Ο νόμος 3908/2011 απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος κλάδων και τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Εξαιρούνται οι κλάδοι που παρουσιάζονται στον πίνακα Μη Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία

Δευτερογενής Τομέας:

 • Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008
 • Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού

Τριτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Ξενοδοχεία 3* και άνω, εκτός εξαιρουμένων περιοχών από ΚΥΑ
 • Μονάδες τουρισμού υγείας
 • Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)
 • Μεταφορές
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Αρχή Σελίδας

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία:

αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών καθώς και οι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Όταν το οικόπεδο δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης τότε πρέπει να:- Έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.- Έχει μισθωθεί για τον σκοπό της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.

Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
 • Το πάγιο αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
 • Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
 • Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

αγ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

αδ. Τα μισθώματα του leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που αποκτώνται, εφόσον το leasing περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία:

 • Συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάστασης λογισµικού και συστήματος οργάνωσης,
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνoυν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας:

Πρέπει να σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και να εκτελούνται από την επιχείρηση, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

δ. Για Μελέτες και Αμοιβές Συμβούλων:

Εγκρίνονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των €50 χιλ. (όταν αφορούν την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου).

Αρχή Σελίδας

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική Απαλλαγή:

Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ-φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με leasing και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Για νέες επιχειρήσεις η φορολογική απαλλαγή μπορεί να καλύπτει έως 10 έτη, ενώ για υφιστάμενες έως 8 έτη (διαχειριστικές περιόδους).

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεµατικό, σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος επί των καθαρών προ-φόρων κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής. Τα ποσά επιχορήγησης και επιδότησης leasing δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και δαπανών leasing αντίστοιχα, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

β. Επιχορήγηση:

Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ. Επιδότηση leasing έως 7 έτη:

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της σύμβασης leasing που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση leasing προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης των παγίων που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ:

Συνίσταται στη χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Η συμμετοχή των τραπεζών είναι διπλάσια από εκείνη του ΕΤΕΑΝ ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής 1-προς-2. Το τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία θα κυμαίνεται γύρω στο 4% και η διάρκεια των δανείων 10ετής με περίοδο χάριτος έως 2 έτη, με σκοπό την υποβοήθηση του επιχειρηματία κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Αρχή Σελίδας

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που ΔΕΝ υπάγονται στις διατάξεις του ν.3908/2011

α. Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (General Block Exemption EU Regulation) συγκεκριμένοι κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011:

(Βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008»)

 • 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα 
 • 41  Κατασκευές Κτιρίων
 • 42  Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές)
 • 43  Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
 • 45  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 46  Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 47  Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 56  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 60  Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • 64  Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 65  Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 66  Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
 • 68  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
 • 69  Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • 70  Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • 71  Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • 73  Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • 75  Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • 77  Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • 78  Δραστηριότητες απασχόλησης
 • 79  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 80  Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
 • 81  Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • 84  Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 85  Εκπαίδευση
 • 86  Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • 88  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • 90  Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • 92  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • 93  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94  Δραστηριότητες οργανώσεων
 • 96  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • 97  Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 • 98  Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
 • 99  Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:
 • Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).
γ. Ειδικότερα για τον τομέα του Τουρισμού, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3*, εκτός από τις επενδύσεις Τουρισμού Υγείας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας μικρότερης των 3*, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3*.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της μονάδας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Αρχή Σελίδας

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

α) Υποβολή

 • Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr/mis και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
 • Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.
 • Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).
 • Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

β) Προέλεγχος

Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες, οπότε και παίρνουν απόδειξη.

γ) Αξιολόγηση

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαία επιλεγμένους αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

 • Πρέπει η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου να υπερβεί το ελάχιστο όριο.
 • Η βαθμολογία συγκρίνεται με τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια και υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια, μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός του κάθε 6μήνου. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. 

δ) Αποτελέσματα

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Αρχή Σελίδας

Επεξηγηματικός πίνακας για την αρμόδια υπηρεσία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων (κατηγορία - ύψος των σχεδίων)

Κατηγορία & ύψος Επ. ΣχεδίουΠεριφέρειες
 Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρ. Μακεδονία, Δυτ. ΜακεδονίαΛοιπές Περιφέρειες
Γενική Επιχειρηματικότητα
Άνω των 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ (Θεσ/νίκη)Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)
Μέχρι 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ (Θεσ/νίκη)Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)
Τεχνολογική Ανάπτυξη
Άνω των 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ (Θεσ/νίκη)Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)
Μέχρι 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ (Θεσ/νίκη)Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)
Περιφερειακή Συνοχή
Άνω των 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της ΕΜΑ (Θεσ/νίκη)Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)
Μέχρι 3 εκ ΕυρώΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της κάθε ΠεριφέρειαςΓραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της κάθε Περιφέρειας
Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια άνω των 50 εκ Ευρώ
 Όλες οι Περιφέρειες
 Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ (Αθήνα)

Αρχή Σελίδας

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Νομό

Σε κάθε περίπτωση η Δημόσια Χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ζώνη Νομοί

Μέγεθος Επιχείρησης

 

 

Μεγάλη

Μεσαία

Μικρή & Πολύ Μικρή

Α

Βοιωτίας, Αττικής

15%

20%

25%

 

Β

 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας

 

30%

 

35%

 

40%

 

 

Φωκίδος

 

20%

 

30%

 

40%

 

 

Φθιώτιδος, Ευβοίας

 

15%

 

20%

 

25%

 

Γ

 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

 

40%

 

45%

 

50%

 

 

Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου

 

30%

 

40%

 

50%

 

 

Ευρυτανίας

 

20%

 

30%

 

40%

 

 

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου

 

15%

 

25%

 

35%

 • Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα Μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 20 εκ Ευρώ δεν παρέχεται η προσαύξηση των Μικρών και Μεσαίων.
 • Στις επενδύσεις σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται επιπλέον 5% των ποσοστών του Πίνακα μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια νησιών και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

Αρχή Σελίδας

Βασικά Χαρακτηριστικά ν.3908/2011

Ημερομηνία Υποβολής

1-30 Απριλίου & 1-31 Οκτωβρίου

Ελάχιστος Προϋπολογισμός 

Πολύ Μικρές200 χιλ Ευρώ

Έργου ανά Μέγεθος Επιχείρησης 

Μικρές300 χιλ Ευρώ

 

Μεσαίες500 χιλ Ευρώ

 

Μεγάλες1 εκ Ευρώ

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ιδιωτική Συμμετοχή25%

 

Τραπεζικό Δάνειο25% - 60%

 

Δημόσια Χρηματοδότηση15% - 50%
 • Στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ο ελάχιστος προϋπολογισμός έργου είναι το ήμισυ των παραπάνω ποσών.

Αρχή Σελίδας

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών

(Ώρες λειτουργίας: 09:00-15:00, τις εργάσιμες ημέρες)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1
Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
Τηλ: 25313 52164-194-178-764
Φαξ: 25313 52184
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης
Τ.Κ. 50100, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 52736
Φαξ: 24610 52739
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 
Διοικητήριο Θεσσαλονίκης - Γραφείο 224
Αγίου Δημητρίου 57
Τ.Κ.54123, Θεσ/νίκη 
Τηλ: 2310 379417, 2310 379103 
Φαξ: 2310 379421
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσ/νίκη
Τ.Κ. 54110 
Τηλ: 2313 309142-3
Φαξ: 2310 427420
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Καβέτσου 12
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη Λέσβου
Τηλ: 22510 23201
Φαξ: 22510 27973
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού
Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα 
Τηλ: 26613 61536/9
Φαξ: 26610 47260
Περιφέρεια Ηπείρου
Διοικητήριο - Πλ. Πύρρου
Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα 
Τηλ: 26510 87236
Φαξ: 26510 25674
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διοικητήριο
Τ.Κ. 41110, Λάρισα 
Τηλ: 24135 06325-6
Φαξ: 24105 34579
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1
Τ.Κ. 26222, Πάτρα
Τηλ: 2610 317723
Φαξ: 2610 337013
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1
Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλ: 22313 51227 
Φαξ: 22313 51224
Περιφέρεια Κρήτης
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ: 28134 10145-8
Φαξ: 28134 10181
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Μαινάλου & Σέκερη 36
Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
Τηλ: 2710 237410 
Φαξ: 2710 234492
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Π. Βαρδάκα & Σ. Καράγιωργα
Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη Σύρου
Τηλ: 22810 98810/8
Φαξ: 22810 85237
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
Τ.Κ. 85100, Παλαιά Πόλη Ρόδου
Τηλ: 22410 36200 & 22410 26182
Φαξ: 22410 25852
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Κοραή 4 (6ος όροφος) 
Τ.Κ.10564
Τηλ: 210 3258800-04
Φαξ: 210 3258839
Περιφέρεια Αττικής
Λ. Συγγρού 80-88 (5ος όροφος)
Τ.Κ.16345
Τηλ: 21320 65209 & 21320 65212
Φαξ: 210 6983475

Αρχή Σελίδας

Business Sector

Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data