Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) - Παράταση στην έντυπη υποβολή και στην καταχώρηση δεδομένων ηλεκτρονικής υποβολής

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης)», παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης από 40-75% ανάλογα με την ιδιότητα και την έδρα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ποιοί ενισχύονται

 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του γεωργού
 • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του γεωργού
 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του νέου γεωργού
 • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του νέου γεωργού
 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο
 • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα
 • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (εκτός ομάδων/οργανώσεων παραγωγών)

Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης

 • Ζωϊκή παραγωγή (κτηνοτροφία):  Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής/ Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες/ Αμιγής πάχυνση μοσχαριών/ Αγελάδες βοσκής & αμιγής πάχυνση μοσχαριών/ Αιγοπρόβατα/ Χοιροτροφία/ Πτηνοτροφία/ Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών/ Μελισσοκομία/ Σηροτροφία/ Σαλιγκαροτροφία/ Επενδυτικά σχέδια βελτίωσης προσαρμογής σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα
 • Φυτική παραγωγή:  Οπωροκηπευτικά/ Ελιά & Ελαιόλαδο/ Αμπέλια/ Αρωματικά φυτά/ Μανιτάρια
 • Καθετοποίηση της παραγωγής:  Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP)1) γάλα, 2) πουλερικά, 3) διάφορα ζώα, 4) δημητριακά, 5) ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, 6) οπωροκηπευτικά, 7) άνθη, 8) αρωματικά φυτά.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

 • έως 500.000 €, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
 • 50.000 € για οπωροκηπευτικά, για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι νέοι γεωργοί, μέλη ομάδας παραγωγών και δεν είναι κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 • 180.000 € για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών
 • 200.000 € για επενδύσεις σε ΑΠΕ
 • 300.000 € για καθετοποίηση παραγωγής

Ύψος ποσοστών ενίσχυσης

 • Μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους: Νέοι γεωργοί - Λοιπά πρόσωπα 75%
 • Ειδικές Περιοχές: Νέοι Γεωργοί 60% - Λοιπά πρόσωπα 50%
 • Κανονική Περιοχή: Νέοι Γεωργοί 50% - Λοιπά πρόσωπα 40%

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να αποτελείται εξολοκλήρου από δανεισμό.

Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης 20%, τη συνάφεια του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις και τους στόχους του Προγράμματος και τεκμηρίωση της επένδυσης 80%. Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης.

Διάρκεια ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων, είναι έως 24μηνη, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Επιλεξιμότητα δαπανών
Θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μετά την 18η Φεβρουαρίου 2011. (Τροποποίηση ΚΥΑ 4985/21-6/2010).

ΝΕΟ: Παράταση στην προθεσμία έντυπης υποβολής και στην καταχώρηση δεδομένων ηλεκτρονικής υποβολής

Η ηλεκτρονική οριστικοποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνεται μέχρι τις 20/07/2011 με την καταχώρηση μόνο των εξής δεδομένων του υποψηφίου: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Περιφέρεια, κατηγορία δικαιούχου (νέοι γεωργοί, καπνοπαραγωγοί, αγελαδοτρόφοι, λοιποί δικαιούχοι), επενδυτική ενότητα (φυτική, ζωική) και ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για καταχώρηση των λοιπών δεδομένων και μετά την ημερομηνία αυτή.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης σε έντυπη μορφή θα γίνεται μέχρι και τις 25/08/2011, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της ΥΑ 146/12-01-2011 (μόνο ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά).

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ προβαίνει στις ανωτέρω ρυθμίσεις, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα θεσμικών φορέων των αγροτών, με στόχο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, ώστε να μην επηρεαστούν οι χρόνοι αξιολόγησης και έγκρισης.

Total Budget

500000000
Submission Period: 
Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος, 2011 - 22:00 έως Τετάρτη, 24 Αύγουστος, 2011 - 21:00
Funding Percentage From: 
40
Funding Percentage To: 
75
Funding Amount From: 
20.000
Funding Amount To: 
375.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data