Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να εφαρμόσουν νέες οργανωτικές μεθόδους στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να οργανώσουν τους χώρους εργασίας και να εφαρμόσουν νέες ή βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής ή διανομής δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας σε τομείς της Στρατηγικής  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Συγκεκριμένα στους τομείς:  

  • Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά
  • Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών.
     

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους παραπάνω τομείς περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VII: Πίνακας Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής ενισχύσεις:

Α) Ενισχύσεις που αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014

Β) Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 28 του Καν (ΕΕ) 651/2014  οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

  • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
     

Ειδικές επισημάνσεις όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του αρ. 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 (Κατηγορία Α) αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Tο σχεδιαζόμενο έργο πρέπει να πληρoί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydpelop.gr/

Διεύθυνση Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Τηλ 2713 601300 Φαξ 2710 234711

κα Ιωάννα Λαμπροπούλου 2713 601380, ilampropoulou@mou.gr

Total Budget

2000000
Submission Period: 
Τρίτη, 15 Μάιος, 2018 - 00:00 έως Δευτέρα, 16 Ιούλιος, 2018 - 15:00
Funding Type: