Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Ζακύνθου και Ν. Κεφαλληνίας - LEADER

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

2. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός:

 • μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • χώρων εστίασης και αναψυχής
 • επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής  ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
 • επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

3. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

- Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός:

 • βιοτεχνικών μονάδων
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση

- Βελτίωση επιχειρήσεων  (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

- Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 800/2008.

4. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός: τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
 • Προβολή και προώθησητων συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

- Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός:

 • Υποδομών διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας
 • Χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

- Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

- Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες), που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα μα τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 800/2008.

5. Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

- Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού μουσικών οργάνων, στολών.

- Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση: περιοχών, όπως βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

6. Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

- Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση:

 • πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
 • πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν.

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα.

- Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική, αγροτική, πολιτιστική κληρονομιά.

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Total Budget

3885500
Submission Period: 
Κυριακή, 19 Δεκέμβριος, 2010 - 22:00 έως Δευτέρα, 14 Μάρτιος, 2011 - 12:30
Funding Percentage From: 
50
Funding Percentage To: 
100
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data