Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Ευβοίας - LEADER

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της «Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν:

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι:

 • Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ

2. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: α) μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης β) χώρων εστίασης και αναψυχής γ) επισκέψιμων αγροκτημάτων δ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου ε) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων στ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών η) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Δικαιούχοι είναι: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

3. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: α) βιοτεχνικών μονάδων β) επιχειρήσεων παροχής γ) υπηρεσιών δ) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
 • Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςμε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
 • Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες), που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

4. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία, περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
 • Ποδηλατικές διαδρομέςσε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

Δικαιούχοι είναι: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μα καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: α) μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης β) χώρων εστίασης και αναψυχής γ) γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού δ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.
 • Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες), που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

5. Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).
 • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

Δικαιούχοι είναι: Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

6. Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση: α)περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης β) πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν κι ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) γ)τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών).
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά.

Δικαιούχοι είναι: Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Total Budget

4708500
Submission Period: 
Πέμπτη, 10 Μάρτιος, 2011 - 22:00 έως Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος, 2011 - 10:00
Funding Percentage From: 
35
Funding Percentage To: 
100
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data