Πρόσκληση υποβολής προτάσεων COS-WP2014-4-05 για το Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs

Το «ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες» είναι μία εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που ξεκίνησε το 2008. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ένα διασυνοριακό πρόγραμμα κινητικότητας που στόχο έχει να συνδράμει τους νέους επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης μέσω της μαθητείας τους κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για χρονικό διάστημα 1-6 μήνες. Από το 2009 έως σήμερα, 2.500 ανταλλαγές έχουν ολοκληρωθεί στις οποίες έχουν λάβει μέρος 5.000 νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες.   

Το «ERASMUSγια Νέους Επιχειρηματίες» θα χρηματοδοτηθεί για την περίοδο 2014-2020 μέσω του προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME).

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης στο πλαίσιο του COSMEείναι να διευρύνει και να ενισχύσει το υφιστάμενο δίκτυο ενδιάμεσων φορέων που λειτουργούν ως σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες καθώς και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Οι ενδιάμεσοι φορείς θα επιλεχθούν προκειμένου να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε νομικές οντότητες που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς δημιουργώντας κοινοπραξίες. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του προγράμματος, στις κοινοπραξίες είναι απαραίτητο να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες οντότητες (π.χ. δημόσιες αρχές που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, επιμελητήρια, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων) με έδρα σε τουλάχιστον 4 διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται στους επιχειρηματίες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της πρόκλησης και οι οποίες πρέπει να περιγράφονται επαρκώς στις προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων είναι οι εξής:

-          Επικοινωνιακές δραστηριότητες για την προώθηση του προγράμματος

-          Στρατηγική για τη διασφάλιση της συμμετοχής επιχειρηματιών

-          Ικανότητα και επάρκεια για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής από νέους και έμπειρους επιχειρηματίες

-          Ικανότητα και επαρκή μέσα για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αντιστοίχισης έμπειρων – νέων επιχειρηματιών

-          Διαχείριση και συνδρομή σε νέους και έμπειρους επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής

-          Διοίκηση του έργου, διαχείριση ποιότητας και εκ των υστέρων αξιολόγηση

-          Ενεργή δικτύωση μεταξύ των κοινοπραξιών

-          Αποτελεσματική αναφορά σε όλα τα στάδια της δράσης για την εξέλιξη και τα αποτελέσματά της 

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η 17η Ιουλίου 2014 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).
Ο αριθμός αναφοράς για την ηλεκτρονική υποβολή αυτής της πρόσκλησης είναι COS-EYE-2014-4-05.

Χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 20 Μαΐου 2014

Υποβολή προτάσεων: 17/7/14, 17:00

Περίοδος αξιολόγησης: 1/8-30/9/14

Πληροφορίες προς τους αιτούντες: Οκτώβριος 2014

Υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος 2014

Ημερομηνία έναρξης της δράσης: 1 Φεβρουαρίου 2015

Ανατρέξτε στον πλήρη οδηγό για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και πληροφορίες για τα παραδοτέα.

Πότε

19 Μάιος 2014
Relevant Files: 
Binary Data