Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο COS-WP2014-3-15.02 – Μεγιστοποιώντας τις συνέργειες

Μεγιστοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας, της δημιουργικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ειδών πολυτελείας
Συνεργασία για την ανάπτυξη και/ή προώθηση ενός Ευρωπαϊκού πολιτισμικού δρόμου για τα προϊόντα πολυτελείας (πιλοτική φάση)

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση ενός (νέου) ευρωπαϊκού δρόμου γύρω από ένα προϊόν πολυτελείας, να δοκιμάσει την πιθανότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας και βιομηχανίας ειδών πολυτελείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, η παρούσα πρόσκληση στοχεύει:

-στη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη δικτύων και πλατφορμών διαλόγου μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού,

-στη διευκόλυνση και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και στην ενσωμάτωση των εταιρειών του τομέα πολιτιστικού τουρισμού στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης,

-στη βελτίωση της ποιότητας προσφοράς του ευρωπαϊκού τουρισμού μέσω της ενίσχυσης των διασυνοριακών συνεργασιών και/ή

-στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την ανάπτυξη προϊόντων θεματικού τουρισμού.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε τρία είδη πολυτελείας, που έχουν επιλεγεί βάσει της οικονομικής τους δυνατότητας να διαφοροποιήσουν την ευρωπαϊκή προσφορά σε μια μέση/χαμηλή περίοδο, σε εύρος κρατών-μελών:

  • Το άρωμα,
  • Τη σοκολάτα και
  • Το κόσμημα.

Επιλέξιμες δράσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να προτείνουν οποιαδήποτε δράση που να συμφωνεί με τους σκοπούς της πρόσκλησης όπως π.χ. ανάλυση της αγοράς που οδηγεί σε ανάδειξη ενός κοινού θέματος που σχετίζεται με τον ευρωπαϊκή πολιτισμική ή βιομηχανική κληρονομιά, χαρτογράφηση των αξιοθέατων/προορισμών/σημείων ενδιαφέροντος και των τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να συνδεθούν με το αναδεικνυόμενο θέμα, ανάδειξη πρόσθετων εταίρων, ενδιαφερομένων μερών και χορηγών, επιχειρησιακό σχέδιο με βάση την ανάλυση «φέρουσας ικανότητας» του αναδεικνυόμενου υπερεθνικού προϊόντος, δικτύωση, ευαισθητοποίηση, κ.λπ.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη και/ή η προώθηση ενός ευρωπαϊκού δρόμου που διαπερνά τουλάχιστον 5 κράτη-μέλη και δείχνει τα κύρια βήματα της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

Για παράδειγμα, ένας δρόμος γύρω από την ευρωπαϊκή κληρονομιά αρώματος θα έδινε τη δυνατότητα στους τουρίστες να γνωρίσουν την ιστορία της βιομηχανίας αρωμάτων, αλλά και την τρέχουσα αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του. Η παραγωγή εκλεκτών αρωμάτων με διεθνή φήμη απαιτεί τη συμμετοχή διαφορετικών παραγόντων από όλη την Ευρώπη για τη συλλογή/παραγωγή συνθετικών και φυσικών αρωματικών χημικών όπως λ.χ. έλαιο κεχριμπαριού ή τριαντάφυλλου, τον σχεδιασμό των μπουκαλιών και συσκευασιών των αρωμάτων, τη σύνθεση των χημικών… Ο δρόμος μπορεί επομένως να συνδυάζει μουσεία αρωμάτων, συναντήσεις με παραγωγούς λουλουδιών που εργάζονται στη βιομηχανία αρωμάτων, επισκέψεις επιχειρήσεων και συναντήσεων με το άτομο που συνθέτει τα εκχυλίσματα για να φτιάξει αρώματα).

Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι νομικές οντότητες και μπορούν να είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και να δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των ειδών πολυτελείας ή στη δημιουργική βιομηχανία, ή σε κάποιο άλλο πεδίο που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της πρόσκλησης:

-Δημόσιοι φορείς και τα δίκτυα τους, ή σύνδεσμοι σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

-Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα.

-Οργανισμοί διαχείρισης προορισμών και τα δίκτυα/σύνδεσμοί τους.

-Τουριστικοί πράκτορες ή διοργανωτές ταξιδιών και οι σύνδεσμοι ομπρέλα.

-Επιμελητήρια εμπορίου, βιομηχανίας και χειροτεχνιών ή παρόμοιοι φορείς και οι σύνδεσμοι ομπρέλα.

-ΜΚΟ.

-Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και εθνικοί σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και σχετιζόμενους τομείς.

-Ιδιωτικές εταιρείες (ΜΜΕ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ο κύριος οργανισμός μιας κοινοπραξίας εταίρων που υποβάλλουν από κοινού πρόταση. Ο υποψήφιος θα είναι ο συντονιστής. Ο υποψήφιος και οι εταίροι τους θα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και/ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME.

Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν από κοινοπραξίες αποτελούμενες το λιγότερο από 5 νομικές οντότητες, που θα προέρχονται τουλάχιστον από 5 κράτη-μέλη της ΕΕ ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.

Κατ’ εξαίρεση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από έναν υποψήφιο, υπό την προϋπόθεση ότι 1) αποτελείται από διάφορες νομικές οντότητες που συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μη αποκλεισμού και επιλογής που περιγράφονται στην πρόσκληση, και εφαρμόζουν μαζί την προτεινόμενη δράση και 2) ότι η αίτηση αντικατοπτρίζει τις αναφερόμενες οντότητες.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 16 Ιουνίου 2014

Υποβολή προτάσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:00

Περίοδος αξιολόγησης: Οκτώβριος 2014

Πληροφορίες προς τους αιτούντες: Νοέμβριος 2014

Υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης: Ιανουάριος 2015

Ημερομηνία έναρξης της δράσης: Φεβρουάριος 2015

Ανατρέξτε στον πλήρη οδηγό για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και πληροφορίες για τα παραδοτέα.

 

 

Πότε

15 Ιουν 2014
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data