Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών στην ομάδα ενδιαφερομένων μερών της πλατφόρμας REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Υποβολή αιτήσεων έως 1η Σεπτεμβρίου 2015

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της νομοθεσίας με στόχο τη μείωση του κανονιστικού φόρτου και την αύξηση της κανονιστικής προβλεψιμότητας, δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου 2015 η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015)3261 για τη δημιουργία της πλατφόρμας REFIT(REgulatory FITness – Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου).

Στόχος είναι η πλατφόρμα να αποτελέσει πηγή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και να διευκολύνει το διάλογο της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με τη μείωση του κανονιστικού φόρτου. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα θα επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της:

· Συγκεντρώνοντας προτάσεις από κάθε πρόσφορη πηγή για τη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την ενωσιακή νομοθεσία και την εφαρμογή αυτής σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜμΕ.

· Αξιολογώντας τις προτάσεις ως προς τη δυνατότητα επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου.

· Προωθώντας τις πιο αξιόλογες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εφόσον εμπλέκονται.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ενεργά η συμβολή όλων των εμπλεκομένων, η πλατφόρμα θα απαρτίζεται από μία ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων και από μία ομάδα ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.   

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή μελών στην ομάδα ενδιαφερομένων μερών και να σας καλέσουμε να διαδώσετε την πληροφόρηση στα μέλη σας.

Από τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.      Η ομάδα ενδιαφερομένων μερών θα απαρτίζεται από 20 εμπειρογνώμονες, δύο εκ των οποίων θα οριστούν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Τα υπόλοιπα μέλη προβλέπεται να προέρχονται από επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και θα επιλεγούν είτε βάσει της προσωπικής τους ιδιότητας (μεμονωμένα άτομα) είτε ως εκπρόσωποι ενός συλλογικού συμφέροντος σε ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την εμπειρία τους σε θέματα κανονιστικής πολιτικής και εφαρμογής ενωσιακού δικαίου.

2.      Η θητεία των μελών της ομάδας (πλην περιπτώσεων παραίτησης) λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019.

3.      Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί (προσωρινά) για τις 19-20 Νοεμβρίου 2015. Η συχνότητα των συναντήσεων θα εξαρτάται από τον όγκο των λαμβανομένων προτάσεων αλλά σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός θα είναι τρεις ετησίως (μία εκ των οποίων από κοινού με την ομάδα των κυβερνητικών εκπροσώπων. Η γλώσσα εργασίας των συναντήσεων θα είναι τα αγγλικά.

4.      Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και δεν προβλέπεται άλλη αμοιβή για το έργο των μελών της ομάδας.

5.      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

▪ Επιστολή / Υπόμνημα που θα περιγράφει τους λόγους υποβολής αίτησης

▪ Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

▪ Βιογραφικό σημείωμα(έως τρεις σελίδες) με βάση το υπόδειγμα EUROPASS. Σε περίπτωση χρήσης άλλης γλώσσας πλην της αγγλικής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περίληψη του βιογραφικού σημειώματος στην αγγλική.

6.      Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 1η Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις και τα υποστηρικτικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν:(α)ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση SG-REFIT@ec.europa.eu, (β) μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: European Commission, Secretariat-General, Unit C1 secretariat, 1049 Brussels, Belgium, (γ) ιδιοχείρως στην ως άνω διεύθυνση.

Το σύνολο των συνημμένων εγγράφων καθώς και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη νομοθέτηση μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm.

Πότε

28 Ιουλ 2015
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data