Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός "Ετήσιες Εκθέσεις 2013, 2014: Η κατάσταση & Οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα" -24.09.2014

Η Δνση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκήρυξε Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου "Ετήσιες Εκθέσεις 2013, 2014 με θέμα: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα". Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 24.09.2014 και ώρα 14:00μμ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: «Στην Ενότητα 2. Προδιαγραφές του έργου, υπο-ενότητα 2.1 Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, παράγραφος Ι) 1η Πρωτογενής Έρευνα, στη σελίδα 4 του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2013 θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 150 επιχειρήσεων (50 πολύ μικρών, 50 μικρών και 50 μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων του επιχειρηματικού κόσμου. Σημειώνεται ότι στην πρωτογενή έρευνα της Ετήσιας Έκθεσης 2013 δεν περιλαμβάνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις και δεν απαιτείται η συλλογή δείγματος από αυτές.»

Πότε

5 Σεπ 2014
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data