Description

Η Εταιρεία “SustChem Engineering Παν. Δ. Μπραϊμιώτης - Παν. Γ. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε το 2007 από τους Χημικούς Μηχανικούς Παν. Μπραϊμιώτη και Παν. Σκαρλάτο.

Το όραμα των ιδρυτών είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, καλύπτοντας ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την βιώσιμη ανάπτυξή των. Σήμερα οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες και σε ένα απαιτητικό νομικό πλαίσιο το οποίο εξελίσσεται συνέχεια. Πλαισιωμένη με νέους επιστήμονες συνδυάζει ιδανικά την εμπειρία και την επιστημονική γνώση.
Η εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας.

Η φιλοσοφία μας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές. προκλήσεις. Οι προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται είναι λαμπρές, για όσες από αυτές θα προσαρμόσουν τη στρατηγική τους και θα παράγουν προϊόντα χρήσιμα για τους πελάτες των – καταναλωτές, με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των, και ταυτόχρονα λειτουργώντας τις εγκαταστάσεις των, με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και γενικότερα με την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. Αυτή η ανάπτυξη, γνωστή ως βιώσιμη ανάπτυξη, θα τους εξασφαλίσει το δικαίωμα να λειτουργούν και να συνυπάρχουν με τις τοπικές κοινωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει σήμερα ένα αυστηρό και συνεχώς εξελισσόμενο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοσθούν με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις.Οι επιχειρήσεις που θα πετύχουν τους στόχους των, θα είναι αυτές που θα εντάξουν στη στρατηγική τους, την περιβαλλοντική διάσταση, θα παράγουν καινοτομικά προϊόντα και θα εισάγουν καινοτόμες μεθόδους παραγωγής.

Η SustChem Engineering έρχεται να προσεγγίσει με ένα διαφορετικό τρόπο την παροχή των υπηρεσιών της στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που απευθύνεται, ώστε να ωφεληθούν από την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης και την περιβαλλοντική της επίδοση είναι:

  • Ο σχεδιασμός κατά την εγκατάσταση (γενική διάταξη εξοπλισμού και σχεδιασμός λειτουργίας).
  • Η ουσιαστική γνώση της παραγωγικής διαδικασίας και η λεπτομερής καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να εξευρεθούν οι πλέον κατάλληλες τεχνικές που θα έχουν βέλτιστα αποτελέσματα και θα είναι εφαρμόσιμες οικονομικά και τεχνικά από την επιχείρηση και η ποιότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, για την μετέπειτα λειτουργία της εγκατάστασης και την αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων λόγω ρύπανσης στο μέλλον.
  • Η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε ότι αφορά την ακολουθούμενη τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ζημιών σε ανθρώπους και εγκαταστάσεις.
  • Η φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης που σχετίζεται με την ασφάλεια, την υγιεινή και το περιβάλλον. Αυτό προβλέπει το πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας (Responsible Care). Σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μπορεί να επιτευχθούν μέσα από τις παραπάνω βελτιώσεις. Η Υπεύθυνη Φροντίδα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility), τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS) προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής και επίτευξης των στόχων.
  • Η μελέτη εφαρμογής των προϊόντων, που σχετίζεται με την επικινδυνότητά τους, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με μικρότερη επίπτωση στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Η πράσινη χημεία (Green Chemistry) και οι αρχές της, είναι τα εργαλεία για την επιτυχία αυτών των στόχων. Η προώθηση προϊόντων με οικολογικό σήμα (ΕCO LABEL) και εν γένει προϊόντων με μικρότερη επιβάρυνση κατά το κύκλο της ζωής των. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί επίσης μέρος αυτών των δράσεων.

Η SustChem Engineering σχεδιάζει και προσφέρει υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους με πλήρη γνώση της πραγματικότητας και των προβλημάτων που βιώνουν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

Χημικές Υπηρεσίες: Καταχωρίσεις και αδειοδοτήσεις χημικών και λοιπών προϊόντων (καθαριστικά, φαρμακευτικά, καλυντικά, απολυμαντικά, συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, λιπαντικά, νερά κλπ), έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), καταχώριση ουσιών βάσει του Kανονισμού REACH 1907/2006, εναρμόνιση προϊόντων με τον Κανονισμό CLP 1272/2008.

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες: Περιβαλλοντικές Μελέτες, Έκδοση Περιβαλλοντικών Αδειών για κάθε είδους δρατηριότητα, μονάδες IPPC, ΑΠΕ κλπ

Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγιεινής: Οργάνωση μετρήσεων σε χώρους εργασίας και μετρήσεις εκπομπών, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων σε Χώρους Εργασίας, Μελέτες ΑΤΕΧ για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, Μελέτες για την αποφυγή μεγάλων ατυχημάτων (SEVEZO II).

Υπηρεσίες Ασφάλεια Αποθήκευσης και Μεταφορών: Αξιόλογη επικινδυνότητας – προδιαγραφές ασφάλειας αποθηκών - βυτίων - φορτηγών, Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων, Μελέτες οργάνωσης ασφάλειας μεταφορών (ΑDR, IMDG, RID, IATA), Εκπαίδευση.

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Χωροταξικός Σχεδιασμός, Επιλογή Τεχνολογίας, Διαχείριση Έργων, Προγράμματα υποστήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, Τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Ένταξη Επενδύσεων σε επενδυτικά προγράμματα

Informations

Group info
Company Founded: 
13 years 7 months πριν
Phone: 
+30 2108252510

Location

Website

SustChem Engineering ΕΠΕ posts

There is no content in this group.

Group Membership

Group Members

gorogias

SustChem Engineering ΕΠΕ forum posts

There is no content in this group.

Create content Group Owner

Related companies

Σελίδες