Πρόγραμμα "Ειδικές δράσεις: Υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικά υλικά, Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό" του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει σε Έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη),ֺ μελέτες σκοπιμότηταςֺ ενεργειών προβολής/ διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προώθηση της καινοτομίας για επιχειρήσεις, συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις και απευθύνεται σε:

 • Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Επιχειρήσεις
 • Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»)

Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

 • ∆απάνες προσωπικού
 • ∆απάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα
 • ∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • ∆απάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
 • ∆απάνες καινοτομίας
 • ∆απάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Γραφείο Πληροφόρησης: 801 11 36 300.

Total Budget

24250000
Submission Period: 
Wednesday, 15 November, 2017 - 00:00 to Friday, 15 December, 2017 - 16:00
Funding Percentage From: 
25
Funding Percentage To: 
80
Funding Amount From: 
200.000
Funding Amount To: 
1.000.000