Πρόγραμμα από τον ΣΕΠΒΕ για την απασχόληση ανέργων 18-24 ετών για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) υλοποιούν την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συγκεκριμένη πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών.

Η συγκεκριμένη Πράξη φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε Περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί (δηλ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις: Φάση 1: Α’ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών. Φάση 2: Α’ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών. Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών. Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στην πρόσκληση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες Περιφέρειες:

1) Κεντρική Μακεδονία

2) Δυτική Μακεδονία

3) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

4) Ήπειρο

5) Θεσσαλία

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 έως τις 29 Ιουνίου 2016 14:00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: http://edu.sepve.org.gr/ Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Επικοινωνία: ΣΕΠΒΕ τηλέφωνο 2310365130, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00.

 

Total Budget

2650000
Submission Period: 
Tuesday, 10 May, 2016 - 00:00 to Wednesday, 29 June, 2016 - 14:00
Funding Type: 
Business Focus: 
Business Sector: